Akvakulturportal for myndigheter

Akvakulturportalen er en felles plattform som ulike myndigheter bruker til å behandle søknader om tillatelse til akvakultur. Her kan ansatte fra de ulike myndighetene logge inn i portalen.

Når du logger inn får du tilgang til innsendte søknader om lokalitetsklarering av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Du får også tilgang til andre involverte myndigheters vedtak og uttalelser knyttet til søknadene, og oversikt over aktiviteten i saken.

Logg inn i Akvakulturportalen

Akvakulturportalen er under utvikling. Dersom du har spørsmål eller innspill, kan du sende en e-post til .

Hvem kan bruke Akvakulturportalen?

Akvakulturportalen er for myndighetene som behandler akvakultursøknader.

Det gjelder fylkeskommune, statsforvalter, Kystverket, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. I første omgang benyttes portalen kun til behandling av søknader om lokalitetsklarering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø. Personer med tjenstlig behov hos den enkelte myndighet kan få tilgang til enkelttjenesten 5798 «søknads- og rapporteringsportal for akvakultur» i Altinn. Det er den enkelte etat som må tildele tilgang til sine ansatte.

Altinns veileder for hvordan å gi rettigheter til andre (altinn.no)