Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015. Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte fredag 17. november 2017. Søknader som kom inn i løpet av fredag 17. november 2017 blir behandlet.

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Arbeidet er tidkrevende blant annet fordi det stilles strenge krav til hvordan søker dokumenterer prosjektet.

Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Når varigheten vurderes, skal det legges vekt på tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten.

Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015. Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphører fredag 17.november 2017. Søknader som er innkommet i løpet av fredag 17.november 2017 vil bli behandlet.

Behandling av søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet etablerer fra og med 15.7.2017 følgende som fast praksis i behandlingen av søknader om utviklingstillatelser:

  • Mottatte søknader som ennå ikke er påbegynt og nye søknader som mottas, vil etter en gjennomgang få tilsendt forhåndsvarsel om adgang til å supplere søknaden med relevant informasjon innen 3 uker.
  • Innsendt tilleggsinformasjon kan likevel ikke være av en slik karakter for at det i realiteten innebærer innsending av ny søknad.  Fiskeridirektoratets praksis med vurdering av dette vil videreføres.
  • Vi minner om at det er søkers ansvar å legge frem en fullstendig søknad med de opplysninger en mener er relevant og nødvendig. De fastsatte retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelser lister på side 2 opp den dokumentasjon som bør legges ved søknaden.

Konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode, men dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten, justert i tråd med konsumprisindeksen.

Fiskeridirektoratet vurderer at utviklingstillatelsene ved konvertering opphører å eksistere, og det skrives ut nye matfisktillatelser. Fiskeridirektoratet gjør for ordens skyld oppmerksom på at når utviklingstillatelsene slettes fra akvakulturregisteret så faller også tilknyttede panterettigheter bort, jf. akvakulturregisterforskriften § 19. Søker må selv sørge for at eventuelle panterettigheter knyttet til de(n) nye tillatelsen(e) blir tinglyst hos Brønnøysundregistrene.

Om utviklingstillatelsene i laksetildelingsforskriften kapittel 5 (lovdata.no)

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen