Søke om stamfiskoppdrett

Ved tildeling av stamfisktillatelser vurderer vi om formålet om å produsere rogn og melke fra sykdomsfri fisk med høy avlsverdi, eller fra spesielle stammer, blir oppfylt. Også hensynet til en lønnsom, konkurransekraftig akvakulturnæring og verdiskapning langs kysten vektlegges.

Forvaltningsmodellen for stamfisk trådte i kraft 01.01.2008. Formålet med tillatelsen følger av laksetildelingsforskriftens §§ 1 og 25. Tildelingskriterier og biomassefastsettelse følger av forskriftens §§ 26 og 28.

Laksetildelingsforskriften (lovdata.no)

Akvakulturdriftsforskriften (lovdata.no)

Om søker

Søker og senere tillatelsens innehaver må være faktisk og merkantilt ansvarlig for driften. Dette innebærer blant annet at tillatelsens innehaver må eie og være ansvarlig for fisken i anlegget. Leie av akvakulturtillatelsen er ikke tillatt. Fiskerimyndighetene vil forholde seg til tillatelsens innehaver i alle forhold som knytter seg til etablering og drift.

Om søknaden

For at forvaltningen skal kunne ta endelig stilling til søknaden, må virksomheten være søkt knyttet til en konkret lokalitet (kapittel 7 i laksetildelingsforskriften). Dokumentasjon på betalt saksbehandlingsgebyr må legges ved søknaden.

Minstekrav til enhver søknad er gitt i § 9 i laksetildelingsforskriften.

I tillegg må det følge en aktivitetsbeskrivelse for det planlagte stamfiskarbeidet der den omsøkte stamfiskvirksomheten beskrives.

Søknaden skal altså inneholde:

 • Søknadsskjema med lokalitetsopplysninger inklusiv landlokalitet
 • Kvittering for betalt gebyr
 • Aktivitetsbeskrivelse

Søk om tillatelse til akvakultur

Utforming av aktivitetsbeskrivelse

Ved tildeling av stamfisktillatelser skal det foretas en faglig vurdering av søknaden der formålet om å produsere rogn og melke fra sykdomsfri fisk med høy avlsverdi, eller fra spesielle stammer, er sentralt. Også hensynet til en lønnsom, konkurransekraftig akvakulturnæring og verdiskapning langs kysten skal vektlegges.

For å belyse hvorvidt omsøkt stamfiskaktivitet bidrar til disse hensynene må det utarbeides en aktivitetsbeskrivelse som vedlegges søknaden.

Søker må blant annet ut fra planlagt stamfiskaktivitet, og med basis i planlagt rognproduksjon, seleksjonskriterier og seleksjonsgrad, sannsynliggjøre behovet for omsøkt tillatelse og biomasse. Dersom det søkes om flere tillatelser, eller søker allerede har stamfisktillatelse, må det framgå hvordan omsøkt tillatelse inngår i det totale stamfiskarbeidet til selskapet. Behovet både for tillatelsen og omsøkt biomasse må ses i sammenheng med eventuell eksisterende aktivitet. Herunder også hvordan produksjonen eventuelt skal sikres.

Blant annet bør følgende framgå av aktivitetsbeskrivelsen:

 • Art (laks, ørret eller regnbueørret)
 • Stamme/genetisk opphav (eks. AquaGen, SalmoBreed, andre)
 • Type stamfiskvirksomhet
  • systematisk avlsarbeid med produksjon av stamfisk for produksjon av «eliterogn», eller
  • produksjon av stamfisk fra eliterogn for produksjon av ”salgsrogn”
 • Avlsmål
  • for systematisk avlsarbeid i avlskjernen bør det konkretiseres til det enkelte mål det arbeides med (eks. tilvekst, IPN-resistens, med mer)
  • for produsenter av salgsrogn kan det angis hvilke linjer av eliterogn som nyttes (eks. «robust», «effektiv» med mer)
 • Utvalgsmetoder (eks. familie- eller fenotypeutvalg)
 • Planlagt seleksjonsintensitet inklusiv:
  • begrunnet behov for seleksjonsintensitet (blant annet med basis i avlsmål, utvalgsmetoder med mer)
  • tabell over biomasseflyt og produksjon der det både framkommer antall stamfiskrekrutter i sjø, snittvekt og total biomasse for hver måned i hvert utsett (høst/vår) i hver generasjon, og til slutt oppsummert i total biomasse i tillatelsen på månedsbasis.
 • Søkers avlsfaglige kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse).
 • Redegjørelse for tilrettelegging av landlokalitet (tilrettelegging for landsetting av stamfisk, stryking, rogninkubasjon)
 • Planer for hvordan man vil ivareta god helsestatus på stamfisken (forebyggende helsearbeid, helsekontroll, sykdomsrisiko i forhold til geografisk beliggenhet med mer)
 • Med basis i punktene over, evaluere hvordan virksomheten vil ivareta formålet i laksetildelingsforskriftens § 25, Det vil si produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.
 • Evaluering av hvordan omsøkt virksomhet vil bidra positivt til akvakulturnæringens lønnsomhet (jamfør laksetildelingsforskriftens §1)

Den utfyllende aktivitetsbeskrivelsen skal være oversiktlig og omfanget må begrenses, anslagsvis på inntil 15 sider. Eventuell tilleggsdokumentasjon kan følge som vedlegg, men all nøkkelinformasjon til søknaden må finnes i søknadsskjemaet eller i aktivitetsbeskrivelsen.

Ved et eventuelt tilsagn vil det formuleres særlige vilkår med basis i søknad, blant annet knyttet til art, stamme/genetisk opphav, type stamfiskvirksomhet med mer. Slike vilkår kan søkes endret dersom det foreligger saklig grunn for det.

Fiskeridirektoratet kan etterspørre ytterligere tilleggsinformasjon for å belyse søknaden best mulig.