Retningslinjer for søknad om stamfiskoppdrett

Fiskeridirektoratet har laget retningslinjer for søknad om akvakulturtillatelse til oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret etter ny forvaltningsmodell.

1. Orientering om ny forvaltningsmodell for stamfisk

Ny forvaltningsmodell for stamfisk trådte i kraft 01.01.2008, gjennom forskriftsendringer i kapittel 6 i FOR 2004-12-22 nr 1798 Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (Laksetildelingsforskriften) og FOR 2004-12-22 nr 1758 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftforskriften).

Den nye modellen innebærer blant annet løpende tildeling av vederlagsfrie stamfisktillatelser, som ikke er antallsbegrenset.

2. Formål og tildelingskriterier

Formål med tillatelsen følger av laksetildelingsforskriftens §§ 1 og 25.

Tildelingskriterier og biomassefastsettelse følger av laksetildelingsforskriftens §§ 26 og 28.

Merknadene til disse bestemmelsene gir mer utfyllende informasjon om hvordan tildelingsregelverket vil praktiseres.

3. Søker

Søker og senere tillatelsens innehaver må være faktisk og merkantilt ansvarlig for driften. Dette innebærer blant annet at tillatelsens innehaver må eie og være ansvarlig for fisken i anlegget. Leie av akvakulturtillatelsen er ikke tillatt. Fiskerimyndighetene vil forholde seg til tillatelsens innehaver i alle forhold som knytter seg til etablering og drift.

4. Søknad

I henhold til § 8 i laksetildelingsforskriften skal søknad utfylles på fastsatt skjema: «Søknadsskjema for flytende fiskeoppdrettsanlegg».

Utfylt søknadsskjema sendes til Fiskeridirektoratet sentralt ved Kyst- og havbruksavdelingen.

For at forvaltningen skal kunne ta endelig stilling til søknaden, må virksomheten være søkt knyttet til en konkret lokalitet (kapittel 7 i laksetildelingsforskriften). Eventuelle spørsmål om lokalitetsklarering rettes til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Søknaden er omfattet av et saksbehandlingsgebyr på kroner 12 000,- som skal være betalt ved innlevering av søknaden. Dokumentasjon på betalt gebyr må legges ved søknaden.

5. Søknadens innhold

Minstekrav til enhver søknad er gitt i § 9 i laksetildelingsforskriften.

I tillegg må det følge en aktivitetsbeskrivelse for det planlagte stamfiskarbeidet der den omsøkte stamfiskvirksomheten beskrives.

Søknaden skal dermed inneholde:
1. Søknadsskjema med lokalitetsopplysninger inklusiv landlokalitet
2. Kvittering for betalt gebyr
3. Aktivitetsbeskrivelse

Søknaden blir fremmet for Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for stamfisktillatelser (eksternt utvalg, jamfør forskriftens § 27) som vurderer det faglige innholdet i søknaden og fremmer en tilrådning til Fiskeridirektoratet.

6. Utforming av aktivitetsbeskrivelse

Ved tildeling av stamfisktillatelser skal det foretas en faglig vurdering av søknaden der formålet om å produsere rogn og melke fra sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer, er sentralt. Også hensynet til en lønnsom, konkurransekraftig akvakulturnæring og verdiskapning langs kysten skal vektlegges.

For å belyse hvorvidt omsøkt stamfiskaktivitet bidrar til disse hensynene må det utarbeides en aktivitetsbeskrivelse som vedlegges søknaden.

Søker må blant annet ut fra planlagt stamfiskaktivitet og med basis i planlagt rognproduksjon, seleksjonskriterier og seleksjonsgrad sannsynliggjøre behovet for omsøkt tillatelse og biomasse. Dersom det søkes om flere tillatelser, eller søker allerede har stamfisktillatelse, må det framgå hvordan omsøkt tillatelse inngår i det totale stamfiskarbeidet til selskapet. Behovet både for tillatelsen og omsøkt biomasse må ses i sammenheng med eventuell eksisterende aktivitet. Herunder også hvordan produksjonen eventuelt skal sikres.

Blant annet bør følgende framgå av aktivitetsbeskrivelsen:

 • Art (laks, ørret eller regnbueørret)
 • Stamme/genetisk opphav (eks. AquaGen, SalmoBreed, andre)
 • Type stamfiskvirksomhet
  • systematisk avlsarbeid med produksjon av stamfisk for produksjon av «eliterogn», eller
  • produksjon av stamfisk fra eliterogn for produksjon av ”salgsrogn”
 • Avlsmål
  • for systematisk avlsarbeid i avlskjernen bør det konkretiseres til det enkelte mål det arbeides med (eks. tilvekst, IPN-resistens, med mer)
  • for produsenter av salgsrogn kan det angis hvilke linjer av eliterogn som nyttes (eks. «robust», «effektiv» med mer)
 • Utvalgsmetoder (eks. familie- eller fenotypeutvalg)
 • Planlagt seleksjonsintensitet inklusiv:
  • begrunnet behov for seleksjonsintensitet (blant annet med basis i avlsmål, utvalgsmetoder med mer)
  • tabell over biomasseflyt og produksjon der det både framkommer antall stamfiskrekrutter i sjø, snittvekt og total biomasse for hver måned i hvert utsett (høst/vår) i hver generasjon, og til slutt oppsummert i total biomasse i tillatelsen på månedsbasis.
 • Søkers avlsfaglige kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse).
 • Redegjørelse for tilrettelegging av landlokalitet (tilrettelegging for landsetting av stamfisk, stryking, rogninkubasjon)
 • Planer for hvordan man vil ivareta god helsestatus på stamfisken (forebyggende helsearbeid, helsekontroll, sykdomsrisiko i forhold til geografisk beliggenhet med mer)
 • Med basis i punktene over, evaluere hvordan virksomheten vil ivareta formålet i laksetildelingsforskriftens § 25, Det vil si produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.
 • Evaluering av hvordan omsøkt virksomhet vil bidra positivt til akvakulturnæringens lønnsomhet (jamfør laksetildelingsforskriftens formålsparagraf, §1)

Den utfyllende aktivitetsbeskrivelsen skal være oversiktlig og omfanget må begrenses, anslagsvis på inntil 15 sider. Eventuell tilleggsdokumentasjon kan følge som vedlegg, men all nøkkelinformasjon til søknaden må finnes i søknadsskjemaet eller i aktivitetsbeskrivelsen.

Ved et eventuelt tilsagn vil det formuleres særlige vilkår med basis i søknad, blant annet knyttet til art, stamme/genetisk opphav, type stamfiskvirksomhet med mer. Slike vilkår kan søkes endret dersom det foreligger saklig grunn for det.

Avsluttende bemerkninger

Fiskeridirektoratet kan etterspørre ytterligere tilleggsinformasjon for å belyse søknaden best mulig.

Reviderte retningslinjer kan komme til erstatning for disse. Dette vil i så fall offentliggjøres på Fiskeridirektoratets hjemmesider.