Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Konsekvensutredning av akvakulturtiltak

Forskrift om konsekvensutredning  gjelder for planer og tiltak etter både plan- og bygningsloven og andre lover. 

Forskriften fastslår at fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for tiltak om akvakultur. 

Fylkeskommunen skal ved søknad om etablering eller endring av akvakulturanlegg vurdere hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Ved søknad om tillatelse til akvakultur skal det gjøres en vurdering av om tiltaket krever konsekvensutredning. Tiltakshaver skal selv allerede i søknaden vurdere om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Kriteriene er listet opp i § 10.

Dersom det er vurdert at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og fylkeskommunen mener at søknaden ikke er utfyllende nok, kan fylkeskommunen kreve tilleggsutredninger.

Videre skal fylkeskommunen også stille krav om tilleggsutredninger, dersom de mener at utført konsekvensutredning ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden. Utfyllende opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet vil altså kunne forenkle saksbehandlingen og forhindre at fylkeskommunen må innhente tilleggsopplysninger på et senere tidspunkt.

Akvakultursøknaden, konsekvensutredningen og tilleggsutredningene må oppfylle kravene som fremgår av bestemmelsene i forskriftens kapittel 5.

Dersom fylkeskommunen vurderer at tiltaket ikke kan få vesentlige virkninger, skal dette fremgå ved sluttbehandlingen av søknaden. Dersom en høringsinstans har reist krav om tilleggsutredning eller ytterligere informasjon, men dette ikke er tatt til følge, skal fylkeskommunen gi begrunnelse for beslutningen. Tilleggsutredninger og ytterligere informasjon skal også sendes ut på høring til dem som blir berørt, og fristen skal minst være 2 uker.

Dersom en søknad om akvakulturtillatelse inneholder konsekvensutredning, skal søknad med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med en frist på minst 6 uker.

Ved søknad om akvakulturtillatelse gjelder kravene i akvakulturloven (særlig § 6) og tilhørende forskrifter i tillegg til denne forskriften om konsekvensutredninger.