Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – rømmingsstatistikk

Hendelser

Det er virksomhetenes ansvar å oppdage og rapportere om rømming eller mistanke om rømming. Rapporteringen til Fiskeridirektoratet skal gjøres elektronisk via rapporteringsløsningen «Min side». Rapporterte hendelser publiseres hver dag klokken 19:00 på våre nettsider. Virksomheten fyller selv ut hvilken art saken gjelder, diverse informasjon om hendelsen, samt et overslag på hvor mye fisk de tror kan ha rømt. Rømmingsoverslaget oppgis i intervaller. Informasjon om hendelsen brukes som grunnlag for tilsyn og annen oppfølging.

Fiskeridirektoratet erfarer at det hvert år er forekomster av rømt fisk som ikke kan knyttes til en rapportert hendelse. Dette blir normalt avdekket gjennom tips fra publikum om fangster av rømt fisk. Det er derfor grunn til å tro at antall hendelser er noe høyere enn det som blir innrapportert.

Gjenfangst

Virksomheten kan også melde inn gjenfangst via Min side. Dette omfatter både selskapets egen fangst og egen fisk de har tatt imot som er fisket av andre. Gjenfangsten publiseres i rømmingsstatistikken under fanen «Alle hendelser» når den er avsluttet. Fangst som tas i vassdrag blir normalt ikke rapportert via Min side, men i en egen skriftlig rapport som legges ut under «Rapporter».

Rømmingsomfang

Virksomheten skal sende inn endelig rømmingstall når det er klart. Tidspunktet for dette varierer, fra få dager etter hendelsen til ca et år etter, avhengig av slaktetidspunkt og opptellinger i driftsfasen. Kolonnen for rømmingstall vil stå åpen inntil virksomheten har sendt inn sitt tall.

Det er utfordringer knyttet til fastsetting av antall rømte fisk, og tallene er derfor beheftet med usikkerhet. I mange saker blir rømmingstallet fastsatt utfra en subjektiv vurdering. I saker med større rømmingspotensial blir det normalt foretatt telling, men det er utfordringer med å få et pålitelig rømmingstall også i disse tilfellene.

Oppsummert rømmingstall fra innrapporterte hendelser er derfor kun et estimat.

Datakvalitet

På grunn av urapporterte hendelser og utfordringene knyttet til fastsetting av antall rømte fisk vurderer Fiskeridirektoratet at estimatene er beheftet med usikkerhet og må brukes med varsomhet.

Gjenfangsttallene vurderer vi til å ha lav usikkerhet gitt rammene som er skissert for rapportering av disse.