Om statistikk for akvakultur

1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Statistikk for akvakultur

1.2. Emnegruppe

Akvakultur, statistikk knyttet til akvakulturproduksjon.

1.3. Hyppighet og aktualitet

Årlig undersøkelse. Publisering av foreløpige tall i juni etter utløpet av aktuelt undersøkelsesår.

1.4. Regionalt nivå

Hele landet fylkesvis:
· Finnmark
· Troms
· Nordland
· Nord-Trøndelag
· Sør-Trøndelag
· Møre og Romsdal
· Sogn og Fjordane
· Hordaland
· Rogaland
· Agder /Østlandet

1.5. Ansvarlig seksjon

Fiskeridirektoratet, Statistikkavdelingen, Nøkkeltallseksjonen.

1.6. Lovhjemmel

Lov nr 79 av 17. juni 2005: Lov om akvakultur, §24.

1.7. EU-rettsakt

Ikke aktuelt.

1.8. Internasjonal rapportering

Rapporterer til Eurostat, FAO og OECD.

2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål og historie

Statistikkundersøkelsen gir viktige indikatorer for evaluering av Nærings- og fiskeridepartementets måloppnåelse innenfor langsiktig optimal utnyttelse av levende marine ressurser og som verktøy for å bidra til en lønnsom og bærekraftig akvakulturnæring.

Statistikk for akvakultur har blitt utarbeidet siden 1971. De to første årene ble oppgavene samlet inn av Statistisk Sentralbyrå. Siden den gang har Fiskeridirektoratet hatt ansvaret for innsamlingen. Statistisk Sentralbyrå og Fiskeridirektoratet har felles publiseringstidspunkt for foreløpige og endelige tall.

Opplysninger innsamlet over tid er sammenlignbar. Statistikken omfatter imidlertid flere opplysninger nå enn da innsamlingen startet i 1971. I 1989 ble statistikken utvidet til også å omfatte andre marine fiskearter og skalldyr.

Datamessig ligger opplysningene lagret hos Statistisk Sentralbyrå for hele perioden. Fiskeridirektoratet har kun registrert opplysningene på data siden 1994.

2.2. Brukere og anvendelsesområder

Statistikken brukes av myndighetene (internt i Fiskeridirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statistisk Sentralbyrå, Finansdepartementet m.m.). Andre store brukere er næringsorganisasjon, forskningsmiljøer (universitet og høyskoler) og næringsrelatert virksomhet.

Fiskeridirektoratets statistiske materiale brukes også for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser på rapportering til en rekke internasjonale organisasjoner som FAO, Eurostat og OECD.

3. Om produksjon av statistikken

3.1. Omfang

Statistikken omfatter samtlige typer tillatelser for akvakulturproduksjon:

 • Matfisk, stamfisk og FoU tillatelser for laks, regnbueørret og ørret.
 • Settefisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret.
 • Tillatelser for andre marine fiskearter.
 • Tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.
 • Tillatelser for alger

Opplysningene samles inn på fylkesnivå og selskapsnivå. Det betyr at et skjema kan omfatte flere tillatelser av samme produksjonstype.

3.2. Datakilder

· Eget spørreskjema fra de enkelte selskaper med tillatelse(r) for produksjon av akvatiske organismer.
· Akvakulturregisteret.
· Biomasseregisteret.

3.3. Utvalg

Totalundersøkelse som henvender seg til alle som har tillatelser for produksjon av akvatiske organismer per 1. januar etter referanseperioden.

3.4. Datainnsamling

Eget spørreskjema benyttes ved innsamling av opplysningene. Det er i alt seks spørreskjema i bruk:

 • Matfisk, stamfisk og FoU tillatelser for laks, regnbueørret og ørret.
 • Settefisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret.
 • Matfisk- og stamfisktillatelser for andre marine fiskearter.
 • Settefisktillatelser for andre marine fiskearter.
 • Tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.
 • Tillatelser for alger

Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, Lov om akvakultur, §24 plikter innehaverne av akvakulturtillatelser å svare på skjemaet.

I tillegg benyttes opplysninger fra Akvakulturregisteret og Biomasseregisteret.

Statistikken inneholder informasjon om det enkelte selskaps beholdning, kjøp, salg, tap, arbeidsinnsats, samt kjøp og salg av varige driftsmidler.

3.5. Kontroll og revisjon

Statistikkavdelingen har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av innsamlede opplysninger. Hvert skjema blir kontrollert både manuelt og maskinelt.

3.6. Beregninger

Tall presentert som antall, prosent og gjennomsnitt.

For nærmere detaljer vises det til publikasjonen statistikk for akvakultur .

3.7. Konfidensialitet

Resultater for inndelinger med færre enn tre selskap undertrykkes.

4. Begreper, variabler og grupperinger

4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler

Antall tillatelser

Drift/produksjon: En tillatelse blir definert som i drift dersom det har vært rogn, yngel eller fisk på en lokalitet.

Rundvekt
Vekten av fisk som ble levert sløyd, blir omregnet til rundvekt ved hjelp av omregningsfaktor. Omregningsfaktor for laks og regnbueørret er hentet fra NS 9417:2012. Alle mengder av solgt fisk er oppgitt til rundtvekt.

Beholdning
Mengde/vektbegrepet. Dette begrepet er selvforklarende i tabellverket.

Mengder er stort sett oppgitt per 1 000 stykk fisk, kilo eller tonn. I forbindelse med vektangivelser er vekten oppgitt som rund vekt.

Tap
Dødfisk: Antall fisk som fysisk er tatt opp. Årsak til denne typen død kan være sykdom, sår , skader etc. uten at årsaken er nærmere spesifisert.
Utkast fra slakteri: Antall fisk som er vraket på slakteriet. Fisken kan være vraket som følge av kjønnsmodning, defekter, lyter etc.
Rømming: Antall fisk som er rømt i forbindelse med uhell.
Annet:Antall fisk som er tapt som følge av predatorer, tyveri og andre årsaker.
Tellefeil: Antall fisk justert i henhold til opprinnelig utsett.

Kjøp/Salg
Verdiene skal være oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

4.2. Standard klassifikasjoner

Statistikkundersøkelsen baseres ikke på noen spesiell standard. Opplysningene er imidlertid inndelt i forhold til produksjonstype.

5. Feilkilder og usikkerhet

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil

Det kan forekomme misforståelse hos oppgavegiver vedrørende spørsmålsformulering. Dette forsøker en å fange opp i den manuelle bearbeidingen og kvalitetsikringen i etterkant.

Feilvurderinger ved bearbeiding av informasjon kan forekomme, men dette er noe en forsøker å fange opp ved kvalitetsikring i etterkant.

5.2. Frafallsfeil

Dersom et skjema ikke sendes inn og derved mangler gjøres det en beregning av produksjonen for dette selskapet.

For selskap med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret hentes innrapporterte opplysninger fra luse- og biomasseregisteret. Disse er så sammen med opplysninger fra fjorårets skjema utgangspunkt for beregning for undersøkelsesåret.

For selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret og andre marine fiskearter tar en utgangspunkt i opplysninger på fjorårets skjema ved beregning av produksjon.

For selskap med produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder som ikke sender inn skjema antar en at disse selskapene ikke er i drift.

For nærmere detaljer vises det til publikasjonen Statistikk for akvakultur.

5.3. Utvalgsfeil

Ikke relevant.

5.4. Andre feil

Ikke relevant.

6. Sammenliknbarhet og sammenheng

6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted

Tidsserier finnes publisert på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

6.2. Sammenheng med annen statistikk

Opplysningene om arbeidsinnsats og produksjon inngår også i Fiskeridirektoratets «Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret».

Opplysningene er også tilgjengelig hos Statistisk Sentralbyrå .

7. Tilgjengelighet

7.1. Publikasjoner og andre lenker

Rapporten «Statistikk for akvakultur » er å betrakte som foreløpige tall. Den blir utgitt i juni hvert år.

Tidsserietabeller med endelige tall blir publisert av både Statistisk sentralbyrå og på fiskeridir.no.

7.2. Lagring og anvendelser for grunnmaterialet

Grunnmaterialet er lagret i database i Fiskeridirektoratet.