Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser

Nordlaks Oppdrett AS har fått konvertert sine 13 utviklingstillatelser til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.

Det vil si at selskapet nå står fritt til enten å drive tillatelsene videre i Havfarmen, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene.

Fiskeridirektoratet ga Nordlaks tilsagn om 10 utviklingstillatelser til bygging og drift av Havfarm 1, 22. desember 2016. Antallet ble justert til 13 tillatelser i Nærings- og fiskeridepartementets klagevedtak 8. september 2017. Nordland fylkeskommune utstedte tillatelsesdokument for de 13 utviklingstillatelsene på lokalitet 39777 Ytre Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen, 12. mars 2019.

Vedtak om konvertering av utviklingstillatelsene. (pdf, 226.8 kB)

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Oppdatert: 11.03.2022