Strømundersøkelser

Det skal utføres strømundersøkelser ved søknad om nye lokaliteter og før utlegging av akvakulturanlegget.

Det skal utføres to typer strømundersøkelser på akvakulturlokaliteter:

  1. Ved søknad om nye lokaliteter skal det gjennomføres en strømmåling for å kartlegge vannutskiftningstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm (jf. pkt. 4.3.4 i veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg).

    Hensikten med disse strømmålingene er å kartlegge området for spredning av organisk materiale. Målingene inngår i grunnlaget for vurdering av lokalitetens miljømessige bæreevne, og skal utføres av kvalifisert personell.

    For å få representative strømmålinger må disse foretas kontinuerlig over en periode på minst fire uker. 

  2. Før utlegging av akvakulturanlegget skal det også gjennomføres en lokalitetsundersøkelse der strømmålingen skal utføres etter krav i NYTEK23 eller NYTEK-forskriften, jf. Norsk Standard 9415. Hensikten med denne strømmålingen er å beregne belastningen på anlegget.