B-undersøkelser

Alle matfiskanlegg skal gjennomføre en trendovervåkning av miljøtilstanden på lokaliteten (B-undersøkelse) etter Norsk Standard 9410 ”Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg” , eller tilsvarende internasjonal standard (jf. akvakulturdriftsforskriften § 35). B-undersøkelsen er en enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg og måler påvirkningen fra anlegget.

Undersøkelsen skal utføres av et kompetent organ, som kan dokumentere faglig kompetanse og som er uavhengig av oppdragsgiver.

Undersøkelsen utføres med en håndholdt grabb på merdkant og gir en kvalitativ beskrivelse av tilstanden til bunnsedimentet ut fra tre hovedkategorier: Tilstedeværelse av fauna, kjemisk og sensorisk tilstand. Summen fra hovedkategoriene gir en lokalitetstilstand fra «meget god» til «meget dårlig» (1-4), hvor tilstand 4 blir regnet som overbelastning.

Undersøkelsen skal gjennomføres med faste frekvenser basert på resultatene fra forrige trendovervåkning. Overvåkningen er risikobasert på den måten at dårlig tilstand fører til hyppigere undersøkelser på lokaliteten.

B-undersøkelsen skal rapporteres inn via Altinn, og rapporten skal legges ved i PDF-format senest én måned etter at undersøkelsen er gjennomført.

Lokalitetstilstand per 02.04.2019 ut fra B-undersøkelser inndelt i fiskeri-regioner i Norge. © Fiskeridirektoratet.
Lokalitetstilstand per 31.12.2016 ut fra B-undersøkelser inndelt i regioner i Norge.
 
Prosentvis fordeling av lokalitetstilstand i 2018 basert på B-undersøkelser fordelt på regioner. © Fiskeridirektoratet.
Prosentvis fordeling av lokalitetstilstand i 2018 basert på B-undersøkelser fordelt på regioner.
b-undersokelser-tabell-2010-2018.jpg
Prosentvis fordeling av lokalitetstilstand fra 2010 til 2018 basert på innrapporterte B-undersøkelser.
Oppdatert: 02.04.2019