Beredskapsveileder ved rømming av fisk

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) utarbeidet en veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg.

Veilederen oppsummerer viktige deler av regelverket om rømming av fisk fra akvakulturanlegg, og utdyper kravet om at det til enhver tid skal foreligge en oppdatert beredskapsplan tilknyttet rømming.

Oppdatert: 14.12.2022