Utviklingstillatelser

Oppdatert: 23.05.2017

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Vi behandler søknadene kontinuerlig, men arbeidet er tidkrevende blant annet fordi det stilles strenge krav til hvordan søker dokumenterer prosjektet.

Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Når varigheten vurderes, skal det legges vekt på tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten.

Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015, og det kan altså søkes om utviklingstillatelser frem til 20. november 2017.

Konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode, men dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten, justert i tråd med konsumprisindeksen.  

Om utviklingstillatelsene i laksetildelingsforskriften kapittel 5 (lovdata.no)