J-90-2022: Forskrift om stopp i fiske etter torsk i Grønlands økonomiske sone i 2022

Gyldig fra: 23.05.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om stopp i fiske etter torsk i Grønlands økonomiske sone i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. mai 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 17. desember 2021 nr. 3728 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2022 § 8.

  § 1 Stopp i fisket

  Fiske etter torsk i forvaltningsområde Dohrn Banke i Grønlands økonomiske sone stoppes med virkning fra og med 23. mai 2022.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

  ------------------------

  HY/EW