J-38-2021: Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021

Erstatter: J-23-2021

Erstattet av: J-260-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.02.2021

Gyldig til: 22.02.2021

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. februar 2021 med hjemmel i forskrift om regulering av fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021  5 andre ledd.

  I forskrift 28. januar 2021 om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 -2021 gjøres følgende endring:

  § 5 andre ledd (nytt) skal lyde:

  Kvoteenheten økes til 1,01 med virkning fra og med 4. februar.

  Gjeldende § 5 annet ledd blir nytt § 5 tredje ledd

  II

  Forskriften trer ikraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020 – 2021

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. januar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon 16. oktober 2001.

  § 1 Virkeområde

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav.

  Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse totalt fiske inntil 33 388 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske nord for 64°30`N, og i Islands økonomiske sone nord for 64°30`N.

  § 2 Åpningsdato

  Fisket åpnes 28. januar 2021.

  § 3 Utseiling

  Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.

  Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.

  § 4 Rapportering og innseilingsstopp

  Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone.

  Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag kan fastsette innseilingsstopp til Islands økonomiske sone.

  § 5 Maksimalkvoter

  Det enkelte fartøys fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets kvotefaktorer multiplisert med en kvoteenhet fastsatt til 0,79.

  Kvoteenheten økes til 1,01 med virkning fra og med 4. februar.

  Fiskeridirektoratet kan endre kvoteenheten fastsatt etter denne bestemmelsen.

  § 6 Lastekapasitet

  Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

  § 8 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 9 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

  Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 10 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 12 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 22. februar 2021.

  HY/EW