J-100-2023: Forskrift om forbud mot omlasting av og ilandføring i norsk havn av pelagisk snabeluer (Sebastas mentella) fra Irmingerhavet og tilstøtende områder

Gyldig fra: 23.06.2023

Forskrift om forbud mot omlasting av og ilandføring i norsk havn av pelagisk snabeluer (Sebastas mentella) fra Irmingerhavet og tilstøtende områder

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. juni 2023 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 37, 51, 62, 63 og 64.

  § 1. Forbud mot omlasting av pelagisk snabeluer (Sebastas mentella) og å gi forsynings- og støttetjenester til fartøy

  Det er forbudt å foreta omlasting i farvann under norsk jurisdiksjon av arten pelagisk snabeluer (Sebastes mentella) (oseanisk og pelagisk) fra ICES statistikkområder 5, 6, 12 og 14 samt NAFO statistikkområder 1, 2 og 3K. For norske fartøy er det også forbudt å motta fangst gjennom omlasting av slik pelagisk snabeluer i områder utenfor norsk jurisdiksjon.

  Det er forbudt for norske fartøy å gi forsynings- og støttetjenester til fartøy med slik pelagisk snabeluer om bord.

  § 2. Forbud mot ilandføring av pelagisk snabeluer (Sebastas mentella)

  Det er forbudt å lande pelagisk snabeluer (Sebastes mentella) (oseanisk og pelagisk) fra ICES statistikkområder 5, 6, 12 og 14 samt NAFO statistikkområder 1, 2 og 3K, i norsk havn. Fartøy med slik pelagisk snabeluer om bord har heller ikke adgang til å benytte havne-, forsynings- og støttetjenester i norsk havn.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 63 og 64.

  § 4. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  -------------------

  HØ/EW