J-224-2020: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-191-2020

Erstattet av: J-31-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 gjøres følgende endringer:

  I

  Overskriften til § 4 skal lyde:

  § 4 Fiske med småmasket trål og snurrevad utenom Skagerrak

  § 4 nytt annet ledd skal lyde:

  Uten hinder av bestemmelsene i § 3 kan kystfartøy under 15 meter største lengde bruke snurrevad med maskevidder mellom mellom 16 mm og 80 mm i fisket etter sild vest av grunnlinjene fra 64°N og videre sørover til grensen mot Skagerrak, samt i følgende område:

   

  Innenfor grunnlinjene i et område øst for Utsira definert ved følgende koordinater:

  1. N 59° 38,554` Ø 005° 04,355` (på grunnlinjen)
  2. N 59° 33,490` Ø 005° 08,520`
  3. N 59° 32,799` Ø 005° 14,460`

  og videre fra:

  1. N 59° 16,206` Ø 005° 31,174`
  2. N 59° 06,999` Ø 005° 30,407`
  3. N 59° 06,999` Ø 005° 12,615` (på grunnlinjen).

  § 33 femte ledd skal lyde:

  Ved fiske etter reker med teiner kan det ikke samtidig i innenfor statistikkområde 03-24 i Porsangerfjorden og innenfor statistikkområde 03-05 i Tanafjorden benyttes mer enn 250 teiner per fartøy og per person. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter reker med teiner i statistikkområde 03-24 i 2021 når det i løpet av året beregnes oppfisket 20 tonn i dette fiskeriet.

  § 33c annet ledd oppheves.

  § 33d første ledd skal lyde:

  På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser. Forbudet er ikke til hinder for å sette ut ruser til fangst av ål for manntallsførte fiskere som fisker ål for omsetning med merkeregistrerte fartøy i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter om fangst av ål. Merkeregistrerte fartøy som har fisket og landet mer enn 3 000 stykk leppefisk med ruser i to av årene 2018, 2019 eller 2020 kan benytte ruser frem til og med 2024.

  § 39 nytt fjerde ledd skal lyde:

  Ved fiske etter sild med snurrevad sør for 64°N er det tillatt å ha bifangst av arter som angitt i § 43 nr. 1 – 17 og nr. 28. Bifangsten av torsk, hyse og sei til sammen skal ikke overstige 20 % i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg20-224.jml (pdf, 390.1 kB)

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf (pdf, 193.4 kB)

  Nedskalert snurrevadpose.pdf (pdf, 728.8 kB)

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf (pdf, 255.5 kB)

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf (pdf, 81.0 kB)

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf (pdf, 30.4 kB)

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf (pdf, 425.1 kB)

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf (pdf, 669.2 kB)