J-74-2024: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2024

Erstatter: J-214-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.05.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. mai 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift 15. desember 2023 nr. 2093 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2024 gjøres følgende endring:

  § 7 annet ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mer enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 og 2008 får kvotefaktor 1,0 og kan maksimalt fiske og lande inntil 350 tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse får kvotefaktor 0,5 og kan maksimalt fiske og lande inntil 175 tonn.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------------

  Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2024  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei i følgende områder i 2024:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen og britisk sone i ICES´ statistikkområde 4.
  1. I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 35 021 tonn sei i Nordsjøen og i Skagerrak utenfor grunnlinjen i 2024. Av dette kvantumet avsettes 13 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. Av totalkvoten kan inntil 18 000 tonn fiskes i britisk sone i Nordsjøen. Av totalkvoten kan inntil 28 937 tonn fiskes i EU-sonen i Nordsjøen og Skagerrak. 

  Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan fiske og lande inntil 5 500 tonn. Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

  Fartøy med adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8 000 tonn.

  Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 21 508 tonn, herunder kan:

  1. fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 12 051 tonn
  2. fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 3 136 tonn
  3. fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 4 867 tonn.
  4. fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 1 454 tonn.

  § 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Fartøy med adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 1 000 tonn.

  § 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 700 tonn.

  Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn.

  § 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse

  Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 290 tonn.

  § 7 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 650 tonn.

  Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mer enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 og 2008 får kvotefaktor 1,0 og kan maksimalt fiske og lande inntil 350 tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse får kvotefaktor 0,5 og kan maksimalt fiske og lande inntil 175 tonn.

  Maksimalkvotene i første og andre ledd skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske.

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som også har adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskaper, kan uten hinder av forbudet i § 11 første ledd fiske begge seikvotene. Fartøyet kan til sammen likevel ikke fiske mer enn den høyeste maksimalkvoten som gjelder for én av gruppene fartøyet deltar i.

  § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  § 9 Kvotefleksibilitet

  Et overfiske i 2024 skal belastes totalkvoten i 2025. Gjenstående kvote på inntil 10 % av totalkvoten i 2024 kan godskrives totalkvoten i 2025.

  Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes kvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene innen samme kvoteår.

  § 10 Partråling

  Uten hinder av forbudet i § 11 kan fartøy som partråler på de vilkår som fremgår av forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 14, fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten.

  § 11 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 12 Bifangst

  Når det direkte fisket etter sei er stoppet, er det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

  § 13 Stopp av fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1 400 tonn sei av gruppekvoten.

  § 14 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 15 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 16 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  ----------------

  AH/EW