J-68-2022: (Utgått) Forskrift om utøvelse av fangst av vågehval

Erstatter: J-33-2013

Erstattet av: J-19-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.04.2022

Forskrift om utøvelse av fangst av vågehval

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.april 2022 i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 15, 16 og 18.

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å sikre dyrevelferdsmessig forsvarlig avliving av vågehval.

  § 2 Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av vågehval fra norsk fartøy.

  § 3 Definisjoner

  «Forløper» er tau mellom harpun og vinsj, som brukes til å trekke påskutt hval inn til fartøysiden.

  § 4 Hovedregel

  Det skal brukes fangstmetoder som beskytter dyrene mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  § 5 Kompetanse og opplæring

  Den som skal delta i utøvelse av fangst av vågehval må gjennomgå teoretisk og praktisk opplæring.

  Skytter må årlig avlegge godkjente skyteprøver med harpunkanon og rifle. Skyteprøve med rifle må avlegges med samme våpen og type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

  Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til skyteprøvene, kurs og praktiske prøver.

  § 6 Forbud

  Det er forbudt

  1. å bruke harpun uten påmontert armert harpungranat.
  2. å ha om bord andre granater enn godkjent harpungranat (Hvalgranat -99).
  3. å bruke ammunisjon med ekspanderende kule.
  4. å jakte på ny vågehval før påskutt hval er avlivet.
  5. å pumpe luft eller komprimerte gasser inn i vågehvalkroppen.
  6. å legge til kai før granaten er tatt av harpunen og harpunen er tatt ut av kanonen.

  § 7 Avliving av vågehval

  Det skal brukes godkjent harpungranat (Hvalgranat - 99) til avliving av vågehval.

  Skuddet skal rettes mot hvalens brystparti i en vinkel mest mulig fra siden sett i forhold til hvalens lengdeakse.

  Påskutt vågehval som ikke er drept ved harpunskudd skal snarest mulig avlives med rifleskudd mot hjernen, som ligger i hodets midtlinje i området like langt bak øyet som blåsehullet ligger foran øyet.

  § 8 Krav til våpen, ammunisjon og fangstutstyr

  Fartøy som skal delta i fangst av vågehval skal ha følgende utstyr ombord:

  1. Kanon kaliber 2" (50 mm) eller større festet på et stativ som er solid festet til dekket og forsterket med kraftige stag. Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at stativet ved skuddavløsning ikke gir større svikt i overkanten enn 1/4" (6 mm).
  2. Rifle kaliber .375 eller større med helmantlet rundneset ammunisjon med anslagsenergi på minst 350 kgm (3432 joule) på 100 m.
  3. Harpun med to klør. I utslått posisjon skal avstanden mellom klørenes spisser være minst 15" (38 cm). Tillatt harpunvekt for 50 og 60 mm harpun er henholdsvis 13,5 kg – 14,5 kg og 15, 5 kg – 16,5 kg. For samtlige harpuner skal harpunlegg og klør tåle en strekk på minst 5000 kg. Strekkprøvede harpuner skal være tilstrekkelig merket.
  4. Minst 3 forløpere, hver på minst 60 m. Forløpere skal ha godkjent bruddstyrke/sertifikat. Minste tillatte diameter for forløpere av typen Spectron eller tilsvarende materiale er 10 mm. Forløper med mindre diameter kan brukes, dersom denne har dokumentert tilsvarende styrke. Minste tillatte diameter for forløpere av nylon er 16 mm.
  5. Fjæringsanordning eller sluringsmekanisme på vinsjen som tåler strekkbelastning på minst 5000 kg og har en vandring på minst 1,5 m.
  6. Maskindrevet vinsj til inn- og opphiving av hvalen. Vinsjen skal tåle en belastning på minst 5000 kg og ha en trekkraft på minst 2500 kg.
  7. Fartøyet skal ha en tønne festet til masten. Tønnen skal være hvitmalt med et svart 30 cm bredt rundtgående belte midt på tønnen.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen.

  Skytevåpen og ammunisjon skal under fangsten alltid oppbevares lett tilgjengelig på dekk.

  § 9 Dumping

  Dumping av hvalrester skal skje på en måte som ikke fører til ulempe for utøvelse av fiske eller er til allmenn sjenanse.

  § 10 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell, hensiktsmessig og dyrevelferdsmessig forsvarlig utøvelse eller gjennomføring av fangst.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller med hjemmel i denne forskriften straffes i medhold av havressurslova § 61, § 64 og § 65.

  § 12 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. april 2022. Samtidig oppheves forskrift 31. mars 2000 nr. 312 om utøvelse av fangst av vågehval.

  ----------

  HY/EW