J-66-2021: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021

Erstatter: J-247-2019

Erstattet av: J-240-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.03.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. mars 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a.   10.274 tonn torsk
  b.         500 tonn hyse
  c.         770 tonn sei
  d.     1.500 tonn uer (Sebastes mentella)
  e.         50 tonn blåkveite som bifangst
  f.        100 tonn andre arter som bifangst

  § 3 Soneadgang ved fisket etter kolmule
   

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 141.648 tonn av EUs kvote av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

  § 4 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild
   

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 29.667 tonn av EUs kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 5 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 6 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 7 Fredningstid i fisket etter uer

  Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

  § 8 Områder for bunntrål i fisket etter uer
   

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  7. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  8. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  9. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  10. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  11. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  12. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  13. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  14. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.                   

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 10. mai bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
  2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
  3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
  4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Uavhengig av annet ledd, og med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer, er fiske med bunntrål etter uer tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
  2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
  3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  § 9 Områder for flytetrål i fisket etter uer


  Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:


  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
  2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 10 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

  a.     4.494 tonn torsk
  b.     4.523 tonn hyse
  c.    22.198 tonn sei
  d.     4.518 tonn hvitting
  e.   39.153 tonn rødspette
  f.      3.000tonn sild
  g.        200 tonn reker 
  h.     1.000 tonn breiflabb
  i.         200 tonn sjøkreps
  j.      2.000 tonn lysing
  k.          75 tonn brosme
  l.        900 tonn lange
  m.    2.600 tonn andre arter.

  Seikvoten nevnt i første ledd bokstav c kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene.

  I Skagerrak er det ikke tillatt å fiske mer enn til sammen 2.000 tonn andre arter enn torsk, hyse, hvitting, sei, rødspette, reker, sild, brisling, kolmule, øyepål, tobis og hestmakrell

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 11 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige 5 % bifangst av sild ved fiske etter andre arter.

  § 12 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  Kvantaene som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

  § 13 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvanta uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  1. Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
  2. Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
  3. Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

  § 14 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 15 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -----------------

  HØ/EW

  .