J-63-2022: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2022

Erstatter: J-75-2021

Erstattet av: J-44-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.03.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. mars 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 47.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fangst av hval.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst av vågehval i 2022, fange til sammen 917 vågehval i Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann i IWC områdene ESB, EW, EN og CM. Av kvoten på 917 vågehval kan 664 dyr fanges i IWC områdene ESB, EW, EN og 253 vågehval i IWC område CM.

  § 3 Fangststart

  Fangst av vågehval kan påbegynnes 1. april.

  Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det.

  § 4 Ferdskriver/observatør/inspektør

  Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver. Ferdskriveren skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og montert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøyet kan pålegges å ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

  § 5 Oppgaveplikt

  Fartøy som ikke omfattes av plikten til elektronisk fangstrapportering skal føre fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet. Fangstdagboken skal føres fortløpende.

  Fangstdagboken skal innen åtte dager etter avsluttet fangstsesong være sendt eller overlevert Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer om innhenting av data fra ferdskriver.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne

  forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

  -----------

  HY/EW