J-58-2021: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Gyldig fra: 13.03.2021

Gyldig til: 19.03.2021

Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. mars 2021 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 andre ledd.

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 13. mars 2021 til og med 19. mars 2021 er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i på Midtbanken Nord i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 29,3 minutter                    Øst 007 grader 57,0 minutter
  2. Nord 57 grader 35,0 minutter                    Øst 007 grader 46,7 minutter
  3. Nord 57 grader 35,0 minutter                    Øst 006 grader 54,0 minutter
  4. Nord 57 grader 29,3 minutter                    Øst 006 grader 53,9 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2 Unntak

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og skjellskrape i området. Garn kan også benyttes ved fiske i dette området dersom maskevidden tilsvarer det som er angitt i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen av 22. desember 2004 for direkte fiske etter torsk, hyse, sei og hvitting. Innenfor det stengte området kan det også fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 19. mars 2021.

  ------------

  HJ/EW