J-37-2022: (Utgått) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Erstatter: J-32-2021

Erstattet av: J-39-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2022

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. februar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i perioden 1. mars til 15. april 2022 i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00-03, 00-04, 00-10, 00-46, 00-47, 00-48 og 00-49, se kartvedlegg.

  Bestemmelsene i § 5 om innmelding og merking av faststående redskap og § 6 om røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05-08, 05-09, 05-14, 05-15 og 05-16, se kartvedlegg.

  § 2 Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 3 Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

  Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  § 4 Begrensninger for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

  Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på innersiden av Lofoten innenfor en rett linje fra Lofotodden til Landegode fyr i reguleringsområdet.

  Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

  § 5 Merking av faststående redskap

  All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

  § 6 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av den kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2022.

  -------------------

  TO/EW

  Vedlegg:

  Kartvedlegg J-37-2022 (pdf, 796.6 kB)