J-34-2022: (Utgått) Høstingsforskriften

Erstatter: J-21-2022

Erstattet av: J-41-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.02.2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. februar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser § 74

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser gjøres følgende endringer:

  § 4 nr. 1 bokstav c annet ledd oppheves.

  § 10 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

  Ved høsting med snurrevad nord for 64° N er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker. Fiskeposen med kvadratmasker skal bestå av tre deler: Forpart, sylinder med kvadratiske masker og løft. Redskapet skal være oppbygd og montert etter spesifikasjonene i vedlegg 1.

  Ved høsting av uer med flytetrål i de områdene dette er tillatt, skal det benyttes firepanels fiskepose. Alle posens sider skal være like store og laget i samme materiele.

  § 23 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

  Det er forbudt å høste med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi manntallsførte fiskere som høster for omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som høstet med garn i området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for høsting på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av høstingsaktiviteten uten vederlag.

  § 25 første ledd bokstav d og e skal lyde:

  d. Fartøy som høster breiflabb med garn

  e. Fartøy som høster blåkveite med garn nord for 62° N

  Overskriften i § 29 skal lyde:

  Påbud om fluktåpninger og rømmingshull for hummer i teiner

  Ny § 40a skal lyde:

  § 40a Forbud mot å høste torsk

  Det er forbudt å høste torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder ikke bifangst av torsk som høstes i medhold av dispensasjon etter § 23 eller i medhold av forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 5 tredje ledd jf. § 2 første ledd eller dispensasjon etter § 2 annet ledd, eller bifangst av torsk som høstes i medhold av dispensasjon etter § 2 i forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk. Det er likevel adgang til å beholde torsk som tas som uunngåelig bifangst ved høsting av andre arter, og som ikke er levedyktig. Forbudet gjelder også ved dykking.

  § 41 nytt annet ledd skal lyde:

  Ved høsting med stormasket trål er det uten hinder av forbudet i § 15 femte ledd tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved høsting med stormasket trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 49 ellevte ledd skal lyde:

  Ved høsting av reker og sjøkreps sør for 62° N er det tillatt å ha inntil 15 % av den enkelte av disse artene under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  § 50 første ledd bokstav c tredje ledd skal lyde:

  Størrelsen på området kan være inntil 500 kvadratnautiske mil.

  § 50 første ledd bokstav d skal lyde:

  d. Forby høsting av reker i visse områder i Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b, dersom det ved høsting av reker er større innblanding enn 20 % reke under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter det gjenåpnes automatisk.

  Størrelsen på området kan være inntil 50 kvadratnautiske mil.

  Fiskeridirektoratet kan tillate høsting innenfor det stengte området dersom det er innmontert seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.

  Gjeldende § 50 første ledd bokstav d og e blir bokstav e og f.

  § 66 første ledd skal lyde:

  Redskap som står i sjøen skal ha minst ett vak (blåse, flyt eller dobbe) som er tydelig merket med fartøyets registreringsmerke. Dersom det ikke brukes registreringspliktig fartøy, skal vaket være merket med eierens navn og adresse. Dersom det brukes flere vak, skal samtlige vak være merket som beskrevet.

  Gjeldende vedlegg 2a erstattes av revidert vedlegg 2a vedlagt forskriften her.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  22-34.jml (pdf, 1.2 MB)

  HØ/EW

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-hosting (pdf, 418.3 kB)

  Vedlegg 3b-hosting

  Vedlegg 3c-hosting

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)