J-247-2021: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske makrellstørje i 2022

Erstatter: J-202-2020

Erstattet av: J-46-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om forbud mot å fiske makrellstørje i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37, 52 og 59 og forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, Fiskerisonen ved Jan Mayen og Fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøy, og for norske fartøy også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje i 2022. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

  § 3 Rapportering og havneanløp ved bifangst

  Ved bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36.

  Fartøy som har fått bifangst skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra firetimersfristen.

  Fangst av makrellstørje kan kun landes til havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav i ICCAT.

  Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

  § 4 Forbud mot omlasting

  Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften.

  § 6 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

  -----------------------------

  MKRB/EW