J-24-2021: (Utgått) Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2021 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Erstattet av: J-25-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2021 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. januar 2021 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14.

  § 1. Virkeområde

  Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 4.

  § 2. Vilkår for kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

  Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2021. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant ringnottillatelse, dersom leiefartøyet ikke har foretatt annet kvotebytte i løpet av 2021. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

  Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 8. februar 2021. Meldingen skal bindende angi hvor stor del av kvoten av sild i Nordsjøen som byttes bort og hvordan faktoren for fiske av sild i EU-sonen fordeles mellom fartøyene.

  § 3. Virkning av kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

  Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter i Nordsjøen eller fartøyets kvote og den delen av det andre fartøyets kvote i Nordsjøen som er lovlig innmeldt etter § 2, etter forskrift 21. desember 2020 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 28. januar 2021 om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2020-2021. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

  For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift 21. desember 2020 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 og forskrift 28. januar 2021 om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen så langt de passer ved kvotebytte.

  § 4. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5. Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og varer til 31. desember 2021.

  IAA/EW