J-228-2021: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2022

Erstatter: J-125-2021

Erstattet av: J-26-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. desember 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a.    4.000 tonn torsk
  b.       750 tonn hyse
  c.       650 tonn sei
  d.       425 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

  Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

  § 3 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 4 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 5 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 6 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 gjelder til og med 31. desember 2022.

  -----------------

  HØ/EW