J-225-2020: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske reker i NAFO-området i 2021

Erstatter: J-5-2020

Erstattet av: J-256-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om forbud mot å fiske reker i NAFO-området i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 21. desember 2020 med hjemmel i lov lov 6. juni 2008 nr. 37 om om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 36 og § 47 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i NAFO-området i 2021.

  § 3 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

  -------------

  MKRB/EW