J-200-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2021

Erstatter: J-111-2020

Erstattet av: J-68-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2021.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  ----------------

  AH/EW