J-20-2023: (Utgått) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2023

Erstatter: J-51-2022

Erstattet av: J-21-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2023

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2023

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. februar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i perioden 1. mars til 15. april 2023 i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00-03, 00-04, 00-10, 00-46, 00-47, 00-48 og 00-49, se kartvedlegg.

  Bestemmelsene i §§ 6, 7 og 8 om rapportering, merking og røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05-08, 05-09, 05-14, 05-15 og 05-16, se kartvedlegg.

  § 2 Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 14 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 14 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 05,90 minutter.

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 3 Fleksible felleshav med settetidspunkt

  I reguleringsområdet blir det innenfor angitte koordinater etablert følgende fleksible felleshav, se kartvedlegg:

  Moholmen

  1. Nord 68 grader 06,00 minutter. Øst 14 grader 28,00 minutter.
  2. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 14 grader 20,00 minutter.
  3. Nord 68 grader 07,00 minutter. Øst 14 grader 20,00 minutter.
  4. Nord 68 grader 07,50 minutter. Øst 14 grader 28,00 minutter.
    

  Henningsvær

  1. Nord 68 grader 07,90 minutter. Øst 14 grader 09,96 minutter.
  2. Nord 68 grader 08,05 minutter. Øst 14 grader 13,22 minutter.
  3. Nord 68 grader 03,63 minutter. Øst 14 grader 13,63 minutter.
  4. Nord 68 grader 02,65 minutter. Øst 14 grader 10,16 minutter.
    

  Valberg

  1. Nord 68 grader 09,38 minutter. Øst 13 grader 59,35 minutter.
  2. Nord 68 grader 09,38 minutter. Øst 14 grader 01,65 minutter.
  3. Nord 68 grader 07,67 minutter. Øst 14 grader 00,85 minutter.
  4. Nord 68 grader 07,34 minutter. Øst 13 grader 58,50 minutter.
    

  Ureteigen

  1. Nord 68 grader 04,00 minutter. Øst 13 grader 41,00 minutter.
  2. Nord 68 grader 04,70 minutter. Øst 13 grader 47,60 minutter.
  3. Nord 68 grader 04,40 minutter. Øst 13 grader 48,00 minutter.
  4. Nord 68 grader 03,30 minutter. Øst 13 grader 48,00 minutter.
  5. Nord 68 grader 00,00 minutter. Øst 13 grader 46,00 minutter.
  6. Nord 68 grader 00,00 minutter. Øst 13 grader 50,00 minutter.
  7. Nord 68 grader 03,00 minutter. Øst 13 grader 41,00 minutter.
    

  Bakken

  1. Nord 67 grader 44,65 minutter. Øst 12 grader 53,10 minutter.
  2. Nord 67 grader 49,40 minutter. Øst 12 grader 48,44 minutter.
  3. Nord 67 grader 49,70 minutter. Øst 12 grader 52,31 minutter.
  4. Nord 67 grader 51,33 minutter. Øst 12 grader 54,30 minutter.
  5. Nord 67 grader 49,92 minutter. Øst 13 grader 00,92 minutter.
    

  Skomvær

  1. Nord 67 grader 23,46 minutter. Øst 11 grader 50,62 minutter.
  2. Nord 67 grader 23,44 minutter. Øst 11 grader 18,98 minutter.
  3. Nord 67 grader 17,83 minutter. Øst 11 grader 23,46 minutter.

  All faststående redskap og fløytline skal tas om bord i fartøyet senest kl. 10.00 og kan tidligst settes ut kl. 17.00 innenfor de fleksible felleshavene.

  Det er bare tillatt å fiske med snurrevad i de fleksible felleshavene mellom kl. 10.00 og 17.00.

  I det fleksible felleshavet Valberg er det bare tillatt å fiske med snurrevad for fartøy under 11 meter største lengde.

  § 4 Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

  Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  I fangstrutene 00-03 og 00-04 er det forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,4 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  § 5 Begrensninger for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

  Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på innersiden av Lofoten innenfor en rett linje fra Lofotodden til Landegode fyr i reguleringsområdet.

  Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

  § 6 Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline

  Alle fartøy som fisker med faststående redskap og fløytline skal rapportere dette til Kystvakten.

  Rapporteringsplikten i første ledd omfatter følgende:

  1. Lokalisering av faststående redskap og fløytline ved setting
  2. Oppdatert informasjon om lokalisering av redskap skal rapporteres minst en gang hver fjortende dag etter setting hvis samme lokasjon benyttes. Informasjon eldre enn fjorten dager blir slettet.
  3. Fjerning av redskap ved avslutning av fisket.

  Meldingene skal sendes elektronisk på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

  § 7 Merking av faststående redskap

  All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

  § 8 Røkting av faststående redskap

  Garn skal røktes daglig.

  Line skal røktes minst annenhver dag.

  § 9 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av den kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2023.

  ------------------

  TO/EW

  Kartvedlegg:

  Indre Lofoten 2023 (pdf, 1.1 MB)

  Ytre Lofoten 2023 (pdf, 1.0 MB)