J-199-2020: (Utgått) Forskrift om bruk av tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova og deltakerloven

Erstatter: J-281-2017

Erstattet av: J-27-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om endring av forskrift om bruk av tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova og deltakerloven

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59.

  I

  I forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven gjøres følgende endring:

  § 4 første ledd bokstav m skal lyde:

  m. forskrifter fastsatt med hjemmel i havressurslova § 32.

  II

  Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven og deltakerloven

  Fastsatt av Fisker- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28 og § 29 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 58 og § 59.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved brudd på havressurslova, deltakerloven eller bestemmelser gitt i medhold av disse.

  § 2 Tvangsmulkt

  For å sikre at pålegg gitt i eller i medhold av havressurslova eller deltakerloven blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge løpende tvangsmulkt.

  Tvangsmulkt begynner å løpe fra det tidspunkt vedtaksmyndighetene fastsetter. Tvangsmulkt løper likevel tidligst fra vedtaksdato der denne fremgår av forhåndsvarsel i saken, eller i andre tilfeller tidligst fra vedtaket om tvangsmulkt er kommet frem til mottaker.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller, etter søknad, helt eller delvis ettergi oppsamlet tvangsmulkt.

  § 3 Utmåling av tvangsmulkt

  Tvangsmulkten blir satt til to ganger rettsgebyret (R) per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr § 1.

  Tvangsmulkt kan settes lavere eller høyere per dag dersom det foreligger særlige forhold, men ikke lavere enn 0,5 ganger R og ikke høyere enn 5 ganger R. I vurderingen av om det skal ilegges høyere tvangsmulkt skal det tas hensyn til om det er behov for et sterkere oppfyllingspress.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av havressurslova:

  1. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy kapittel I–III
  2. forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter § 6
  3. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) § 34b og kapittel VII, VIII og XVI og bestemmelser gitt i medhold av disse
  4. bestemmelser om rapportering i utøvelsesforskriften og i diverse reguleringsforskrifter og bestemmelser gitt i medhold av disse
  5. bestemmelser om bifangst i diverse reguleringsforskrifter
  6. forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel §§ 8, 9, 10, 11, 13 og 16
  7. havressurslova § 16 bokstav a, c og g, samt §§ 22 og 23
  8. forskrift 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land
  9. forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål og forskrift 26. november 2012 nr. 1105 om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps
  10. forskrift 20. desember 2010 nr. 1786 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål og forskrift 30. april 2009 nr. 471 om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål
  11. overtrer forbudet mot ombordproduksjon i forskriftene om fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område
  12. forskrift 5. juli 2017 om turistfiskevirksomheter §§ 2-5.
  13. forskrifter fastsatt med hjemmel i havressurslova § 32.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i eller i medhold av deltakerloven på følgende måte:

  1. fisker uten nødvendig ervervstillatelse, spesiell tillatelse, deltakeradgang eller adgang til å delta i åpen gruppe i medhold av deltakerloven §§ 4, 12 og 21 og bestemmelser gitt i medhold av disse
  2. benytter leiefartøy uten eller i strid med leiefartøytillatelse gitt i medhold av konsesjonsforskriften eller deltakerforskriften
  3. deltar i ett fiskeri med flere fartøy enn deltakerforskriften åpner for, eller skifter gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i strid med deltakerforskriften
  4. overtrer bestemmelsene om eierkonsentrasjon i konsesjonsforskriften og deltakerforskriften
  5. overdrar aksje eller part i selskap eller sammenslutning som direkte eller indirekte eier merkeregistrert fartøy uten at det på forhånd er gitt nødvendig tillatelse etter deltakerloven § 9 eller sendt pliktig melding etter ervervstillatelsesforskriften kapittel II a
  6. overtrer bostedskravet i deltakerloven § 5 a
  7. overtrer forskrift 25. juli 2016 nr. 943 om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon

  Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr til foretak og til den som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere av følgende bestemmelser i medhold av deltakerloven:

  1. forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse unntatt bestemmelsene om bearbeidingsplikt
  2. vilkår som er stilt ved tildeling av torsketråltillatelse eller strukturkvote for torsketrålere til fartøy med leveringsplikt

  Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke av Fiskeridirektoratets regionkontor som skal kunne ilegge overtredelsesgebyr i førsteinstans i medhold av første og annet ledd.

  § 5 Utmåling av overtredelsesgebyr

  Gebyret skal fastsettes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved utmåling av gebyret skal det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er, fortjenesten eller den potensielle fortjenesten ved lovbruddet, om det gjelder et eller flere brudd av samme type, graden av skyld og ekstra kostnader som kontrolltiltak og håndtering av saken har medført.

  Det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt. Ved overtredelse av bestemmelser nevnt i § 4 tredje ledd kan det ilegges overtredelsgebyr på inntil 3 000 000 kroner per fartøy med torsketråltillatelse per kalenderår.

  § 6 Vedtakskompetanse

  Departementet er klageinstans for Fiskeridirektoratets vedtak om tvangsmulkt etter § 2 og overtredelsesgebyr etter § 4 tredje ledd. Fiskeridirektoratet kan delegere sin kompetanse til å ilegge tvangsmulkt til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er da klageinstans.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans for Fiskeridirektoratets regionkontors vedtak om overtredelsesgebyr etter § 4 første og annet ledd.

  § 7 Innkreving, renter m.m.

  Tvangsmulkt forfaller tidligst til betaling 14 dager etter fristen for oppfylling.

  Overtredelsesgebyr forfaller til betaling 30 dager etter at melding om vedtaket er kommet frem til mottaker.

  Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kreves inn av Statens innkrevingssentral og tilfaller staten. Overtredelsesgebyr kan også kreves inn gjennom salgslaget ved motregning i fangstoppgjør.

  Ved forsinket betaling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrenter med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2012.

  ---------------

  TO/EW