J-196-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2021

Erstatter: J-234-2019

Erstattet av: J-74-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2021

Gyldig til: 31.12.2021

Forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2021

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 39, 59 og 67, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande rødåte.

  § 2 Totalkvote og områdekvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med rødåtetråltillatelse etter konsesjonsforskriften høste og lande inntil 254 000 tonn rødåte i følgende områder:

  1. Norges økonomiske sone utenfor 1000 meters dybdekote nord for
   62° N og vest for 24° Ø.
  2. Fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene
  3. Internasjonalt farvann i Norskehavet, innenfor et område definert som NEAFC RA 2 (XNS).

  Av kvantumet i første ledd kan fartøy med avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter konsesjonsforskriften høste og lande inntil 3000 tonn rødåte i området nord for 62° N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekoten, vest for 24° Ø.

  Av kvantumet i første ledd avsettes årlig 5500 tonn rødåte til forsøks- og forskningsformål.

  § 3 Prøvetaking og rapportering

  Fartøy som deltar i høsting av rødåte skal følge de til enhver tid gjeldende prosedyrer for prøvetaking og registrering av bifangst under rødåtehøsting, som er fastlagt av Havforskningsinstituttet.

  Fartøy som deltar i høsting av rødåte kan pålegges krav om rapportering fra høstingen, ut over det som fremgår av fangstdagbok og sluttsedler, eller følger av prosedyrer for prøvetaking, dersom Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet har behov for ytterligere data.

  Eier av fartøy som deltar skal innen utgangen av hvert år sende en rapport til Fiskeridirektoratet om hva fartøyet og eier har gjort for å bidra til kunnskapsutvikling om høsting av rødåte når det gjelder utvikling av redskap, prosessering og konservering av fangst.

  § 4 Observatører

  Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som høster rødåte.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe høstingen når totalkvoten eller områdekvoten er oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av høstingen.

  § 6 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.

  -------------

  NWA/EW