J-153-2022: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2022

Erstatter: J-145-2022

Erstattet av: J-164-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.08.2022

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. august 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, og forskrift 14. desember 2021 nr. 2907 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2022 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, § 41 og § 42.

  I

  I forskrift 17. desember 2021 nr 3728 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2022 gjøres følgende endring:

  § 4 annet ledd oppheves

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone i 2022

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. august 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, og forskrift 14. desember 2021 nr. 2907 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2022 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, § 41 og § 42.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande fisk i Grønlands økonomiske sone.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 14 og NAFO område 1F (forvaltningsområde Sydvest- og Sydøstgrønland):

  a.  1 350 tonn torsk

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i NAFO område 1 (Vest-Grønland):

  a.     1 450 tonn blåkveite

  b.         55 tonn skolest

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a, 12 og 14:

  a.     1 025 tonn blåkveite

  b.        800 tonn bunnlevende uer 
  c.          30 tonn kveite

  d.        540 tonn brosme

  e.        190 tonn skolest

  f.         325 tonn bifangst av andre arter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 1 701 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområde 5a og 14.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 250 tonn torsk i ICES statistikkområde14 og NAFO 1F

  (forvaltningsområde Sydvest- og Sydøstgrønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande 1 450 tonn blåkveite i NAFO område 1 (Vest-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 455 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande 570 tonn blåkveite i ICES statistikkområde 5a og 14 (Øst-Grønland).

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 800 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 540 tonn brosme.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 30 tonn kveite.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 366,67 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse tildeles fartøykvote på 483,33 tonn blåkveite ved Vest-Grønland.

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fiske etter blåkveite ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 267,12 tonn blåkveite, 400 tonn bunnlevende uer og 125 tonn torsk.

  § 5 Påmelding og tillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse, reketråltillatelse eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

  § 6 Tids- og områdebegrensning

  Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de tidsrom og områder som bestemmes av grønlandske myndigheter.

  Fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland kan bare foregå i området sør for 64°30`N.

  § 7 Refordeling

  Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

  § 8 Stopp i fisket

  Fiskeriene vil bli stoppet når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

  ””””””””””””””””””””””””””””””