J-1-2021: (Utgått) Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-180-2020

Erstattet av: J-7-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.01.2021

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. januar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 36 og 43 jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 25.

  I

  I forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften) gjøres følgende endringer:

  § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  § 26 gjelder for enhver som tar i mot fisk som landes i Norge.

  I § 4 tredje ledd (endret) skal alle radene i tabellen fra og med «Dataelement» til og med «Meldingstid» markeres i en lys gråtone.

  I § 5 fjerde ledd (endret) skal alle radene i tabellen fra og med «Dataelement» til og med «Sekvensnummer» markeres i en lys gråtone.

  I § 11 andre ledd (endret) skal alle radene i tabellen fra og med «Dataelement» til og med «Meldingstid» markeres i en lys gråtone.

  I § 12 femte ledd (endret) skal alle radene i tabellen i Blokk A fra og med «Dataelement» til og med «Meldingstid» markeres i en lys gråtone.

  I § 13 sjette ledd (endret) skal alle radene i tabellen fra og med «Dataelement» til og med «Meldingstid» markeres i en lys gråtone.

  I § 19 femte ledd (endret) skal alle radene i tabellen fra og med «Dataelement» til og med «Meldingstid» markeres i en lys gråtone.

  Kapittel VI (§§ 21-26) (nytt) skal lyde:

  Kapittel VI. Rapportering til Havforskningsinstituttet (HI)

  § 21 (ny) skal lyde:

  § 21 Saklig og stedlig virkeområde for rapportering til Havforskningsinstituttet

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som nevnt i § 10, som deltar i fiske etter følgende arter:

  Art

  FAO kode

  Latinsk navn

  Sild

  HER

  Clupea harengus

  Kolmule

  WHB

  Micromesistius poutassou

  Makrell

  MAC

  Scomber scombrus

  Brisling

  SPR

  Sprattus sprattus

  Øyepål

  NOP

  Trisopterus esmarkii

  Hestmakrell

  HOM

  Trachurus trachurus

  Lodde

  CAP

  Mallotus villosus

  Strømsild/vassild

  ARG

  Argentina spp.

  Vassild

  ARU

  Argentina silus

  Strømsild

  ARY

  Argentina sphyraena

  Tobis og annen sil

  SAN

  Ammodytes

  Meldinger angitt i dette kapittelet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS), jf. § 4, med Havforskningsinstituttet som meldingsmottaker.

  Fiske- og fangstfartøy som omfattes av kapittelet, plikter å rette seg etter det Havforskningsinstituttet til enhver tid bestemmer når det gjelder ulike typer utstyr som fartøyet skal ha med om bord under fiskeoperasjoner. Havforskningsinstituttet bærer kostnadene ved det aktuelle utstyret, og eventuelle kostnader ved ombygging, dersom Havforskningsinstituttet krever dette.

  § 22 (ny) skal lyde:

  § 22 Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om havneavgang som angitt i § 11 i kopi til Havforskningsinstituttet.

  Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIA, melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates

  ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.

  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.

  E/WGGGDD (WGS-84).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 6

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 23 (ny) skal lyde:

  § 23 Melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet etter at melding om havneavgang er sendt til Havforskningsinstituttet (HIA). Meldingen skal angi fangst per fiskeoperasjonen. Det skal sendes en melding per fiskeoperasjon inntil melding om havneanløp (HIL) sendes, eller til returmelding fra Havforskningsinstituttet sier at prøvetakningen for denne turen er over. Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon, og skal registreres umiddelbart etter at hver fiskeoperasjon er fullført, eller tidligere dersom estimatet av fangstmengde er klart, og deretter sendes fortløpende til Havforskningsinstituttet.

  Melding om fangst til Havforskningsinstituttet skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIF, melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.

  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (HIF).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

  Blokk B Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,

  2 = dobbeltrål,

  3 = trippeltrål.

  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,

  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,

  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.

  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.

  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe (CA=CRQ)

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.

  NOR02 = Nordsjøsild.

  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Individnummer

  IN

  PD

  Verdi 1-999 per år.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  § 24 (ny) skal lyde:

  § 24 Plikt til å foreta prøvetaking

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sette til side en prøve på om lag 15 kilo fra fiskeoperasjonen. Dersom fartøyet mottar returmelding på HIF-melding om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra Havforskningsinstituttet, og fryses inn. Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet. Prøver som er tatt, skal leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet og Havforskningsinstituttet.

  § 25 (ny) skal lyde:

  § 25 Melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21, som har tatt prøver til Havforskningsinstituttet etter § 24, skal sende melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet slik dette er angitt i § 13.

  Melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIL, melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).

  PD: påkrevd dersom Prøve er levert på anlegget.

  Dato

  PD

  P

  Dato for faktisk levering av prøven i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Estimert hvis dette er frem i tid.

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for faktisk levering av prøven i UTC (TTMM). Estimert hvis dette er frem i tid.

  Prøveinformasjon

  SH

  P

  RC-RN-SQ Y/N informasjon fra hal som det er tatt prøve av Y eller N ikke.

  Fritekst

  MS

  V

  Melding til mottaker kun etter avtale. Blir vanligvis ikke lest. Maks 255 tegn.

  § 26 (ny) skal lyde:

  § 26 Fiskemottakets plikt til å motta, oppbevare og sende fangstprøver

  Enhver som tar i mot fisk som landes i Norge plikter å motta, forsvarlig oppbevare og videresende fangstprøver som norske fiske- og fangstfartøy har tatt etter § 24.

  Fraktkostnader fra mottaksanlegg til Havforskningsinstituttet bæres av Havforskningsinstituttet.

  Kapittel VI blir deretter nytt kapittel VII.

  §§ 21-24 blir deretter §§ 27-30.

  Kapittel VII blir deretter nytt kapittel VIII.

  §§ 25-28 blir deretter §§ 31-34.

  § 32 (endret) skal lyde:

  § 32 Overtredelsesgebyr


  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i kapittel I til III, IV og VI i denne forskriften, eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Endringene trer i kraft 15. januar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 59:

  Kapittel I. Generelle bestemmelser

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

  § 2 Saklig og stedlig virkeområde

  Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av hvor de befinner seg.

  Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 26 gjelder for enhver som tar i mot fisk som landes i Norge.

  § 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Norske fiske og fangstfartøy som omfattes av § 7 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 4 Krav til elektroniske rapporteringssystemer og sending av meldinger

  Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet. Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende. Etter installering og etter at vesentlige endringer av systemet er gjennomført skal ansvarshavende på fartøyet sende minst to elektroniske testmeldinger.

  Testmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  AUD, testmelding

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fritekst

  MS

  V

  0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet.

  § 5 Returmelding ved elektronisk rapportering

   

  Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET (Return). Dersom meldingen er mottatt uten vesentlig feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (Acknowledged). Dersom meldingen mottas med vesentlig feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (Not acknowledged).

  Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:

  Se vedlegg 2

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

  § 6 Omkostninger

  Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

  Kapittel II. Posisjonsrapportering

  § 7 Saklig virkeområde for posisjonsrapportering

   

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
  2. under 15 meter største lengde som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon, og
  3. på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
  4. som høster tare
  5. på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen

  § 8 Posisjonsrapportering

  Fartøy som nevnt i § 7 første ledd:

  1. bokstav a) og b) skal en gang per time automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.
    
  2. bokstav c) skal en gang hver halvtime automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.
    
  3. bokstav d) skal minst hvert 10. minutt automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt i denne bestemmelsen.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Entydig identifikasjon av fartøyet,
  2. fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
  3. dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
  4. fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og
  5. identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time.

  § 9 Posisjonsrapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i § 8, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 8 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel III. Elektronisk rapportering

  § 10 Saklig og stedlig virkeområde for elektronisk rapportering

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  1. på eller over 15 meter største lengde som driver fiske og fangst,
  2. under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, og
  3. på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
  4. som høster tare
  5. på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst i EU-sonen

  § 11 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke. Med havneavgang menes det tidspunkt fartøyet ikke lenger ligger til kai eller er fortøyd til kai.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates

  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.

  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.

  E/WGGGDD (WGS-84).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 6

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 12 Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes når:

  1. Fiskeridirektoratet eller Kystvakten krever det,
  2. ved inspeksjon på sjø,
  3. etter og samme dag som melding om havneavgang er sendt,
  4. samme dag og før melding om havneanløp er sendt,
  5. samme dag og før fartøyet går inn i internasjonalt farvann eller annet lands sone

  Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.

  Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy, samt fartøy som høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi opplysninger i blokk B per felt og før feltskifte.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.

  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

  Korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

  Blokk B Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,

  2 = dobbeltrål,

  3 = trippeltrål.

  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,

  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,

  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.

  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.

  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe (CA=CRQ)

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.

  NOR02 = Nordsjøsild.

  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Individnummer

  IN

  PD

  Verdi 1-999 per år.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registerers og ettersendes elektronisk.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  § 13 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 10 skal, uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp (POR) senest 2 timer før anløp til havn. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere havn enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp havn sende melding om havneanløp. Det samme gjelder fartøy som skal foreta omlasting av fangst til lås/steng eller merd mindre enn 2 timer før anløp havn.

  Fartøy som skal avgi fangst av tare til et mottaksfartøy som ligger i havn (omlasting), er unntatt fra kravet om å sende melding om havneanløp (POR). Det samme gjelder for fartøy som skal ligge i havn mens det mottar fangst av tare.

  Fartøy som skal gjennomføre dellandinger skal sende en POR melding for hver landing. Dersom fartøyet må forflytte seg for å gjennomføre dellanding og det ikke gjennomføres fangstoperasjoner under forflytningen er det ikke krav om å sende meldinger angitt i §§ 11 og 12 før neste POR melding sendes. Tidsfristen angitt i første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

  Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst om bord fanget av utenlandske fartøy i NEAFCs konvensjonsområde som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal forholde seg som beskrevet i forskrift 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 13. Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst om bord fanget av utenlandske fartøy i NAFOs reguleringsområde og som skal lande i norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Kansellering

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  § 14 Elektronisk rapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel IV. Kryssing av soner

  § 15 Melding om fiskestart

  Fartøy som nevnt i § 10 som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart (COE).

  Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra Svalbards territorialfarvann, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

  Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i fiskevernsonen ved Svalbard før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 22 i denne forskrift.

  Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COE, melding om fiskestart

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kansellerings- eller

  korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 2

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved sending av rapport

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved sending av rapport

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  V

  ICES område der fisket skal starte

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  § 16 Melding om avslutning av fisket

  Fartøy som nevnt i § 10 som har drevet fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av sonen.

  Melding om avslutning av fisket skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved sending av rapport

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved sending av rapport

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Anløpshavn

  PO

  V

  Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.

  § 17 Kryssing av soner for bestemte fartøygrupper
   

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i §§ 15 og 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel V. Omlasting

  § 18 Saklig og stedlig virkeområde for omlastingsmelding

  Norske fiske- og fangstfartøy som foretar omlasting i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner er omfattet av reglene i dette kapittel. Dette kapittel gjelder også fartøy som foretar omlasting av tare. Med omlasting forstås enhver overføring av fangst på havet fra et fartøy til et annet fartøy, herunder også føring til og fra lås, steng mv.

  Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges Økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Fartøy som kun benyttes til omlasting i norske farvann er unntatt fra kravet om å sende melding om fangst, jf § 12.

  § 19 Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 15 som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet. Fartøy som avgir fangst av tare skal sende melding om omlasting senest en time etter at omlastingen er avsluttet.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy som nevnt i § 15 som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller stengsettes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet senest 2 timer før omlastingen påbegynnes. Dette gjelder også dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det mottakende fartøy. Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsettingen er en sammenhengende aktivitet skal melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsettingen er gjennomført. Det samme gjelder fartøy som foretar dellanding av fangst til havn før det skal overføre restkvantum til merd, hvor merden er plassert mindre enn 2 timer fra havn.

  Fartøy som nevnt i § 15 som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende elektronisk melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som avgir fangst av tare flere ganger i løpet av et døgn kan sende en daglig melding om omlasting. Meldingen skal sendes senest klokken 23.59 UTC. Meldingen skal angi samlet fangst omlastet til et fartøy i tidsrommet 00.00 – 23.59 UTC. Dersom fartøyet avgir fangst til ulike mottaksfartøy i løpet av samme døgn, så må fartøyet sende en melding om omlasting per mottaksfartøy. Dette gjelder også for fartøy som mottar fangst av tare flere ganger i løpet av et døgn.

  Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for omlasting

  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for omlasting

  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord før omlasting fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.

  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.

  Dersom fisk stengsettes skal stengsettingskode angis.

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).

  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  § 20 Omlasting for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra rapporteringsplikt nevnt i § 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel VI. Rapportering til Havforskningsinstituttet (HI)

  § 21 Saklig og stedlig virkeområde for rapportering til Havforskningsinstituttet
   

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy som nevnt i § 10, som deltar i fiske etter følgende arter:

   

  Art

  FAO kode

  Latinsk navn

  Sild

  HER

  Clupea harengus

  Kolmule

  WHB

  Micromesistius poutassou

  Makrell

  MAC

  Scomber scombrus

  Brisling

  SPR

  Sprattus sprattus

  Øyepål

  NOP

  Trisopterus esmarkii

  Hestmakrell

  HOM

  Trachurus trachurus

  Lodde

  CAP

  Mallotus villosus

  Strømsild/vassild

  ARG

  Argentina spp.

  Vassild

  ARU

  Argentina silus

  Strømsild

  ARY

  Argentina sphyraena

  Tobis og annen sil

  SAN

  Ammodytes

  Meldinger angitt i dette kapittelet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS), jf. § 4, med Havforskningsinstituttet som meldingsmottaker.

  Fiske- og fangstfartøy som omfattes av kapittelet, plikter å rette seg etter det Havforskningsinstituttet til enhver tid bestemmer når det gjelder ulike typer utstyr som fartøyet skal ha med om bord under fiskeoperasjoner. Havforskningsinstituttet bærer kostnadene ved det aktuelle utstyret, og eventuelle kostnader ved ombygging, dersom Havforskningsinstituttet krever dette.

  § 22 Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om havneavgang som angitt i § 11 i kopi til Havforskningsinstituttet.

  Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIA, melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates

  ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.

  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.

  E/WGGGDD (WGS-84).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 6

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 23 Melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet etter at melding om havneavgang er sendt til Havforskningsinstituttet (HIA). Meldingen skal angi fangst per fiskeoperasjonen. Det skal sendes en melding per fiskeoperasjon inntil melding om havneanløp (HIL) sendes, eller til returmelding fra Havforskningsinstituttet sier at prøvetakningen for denne turen er over. Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon, og skal registreres umiddelbart etter at hver fiskeoperasjon er fullført, eller tidligere dersom estimatet av fangstmengde er klart, og deretter sendes fortløpende til Havforskningsinstituttet.

  Melding om fangst til Havforskningsinstituttet skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIF, melding om fangst til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.

  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (HIF).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

  Blokk B Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon

  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,

  2 = dobbeltrål,

  3 = trippeltrål.

  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Maskevidde

  ME

  PD

  Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,

  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,

  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.

  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.

  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe (CA=CRQ)

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.

  NOR02 = Nordsjøsild.

  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.

  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.

  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Individnummer

  IN

  PD

  Verdi 1-999 per år.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).

  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  § 24 Plikt til å foreta prøvetaking

  Fartøy som nevnt i § 21 skal sette til side en prøve på om lag 15 kilo fra fiskeoperasjonen. Dersom fartøyet mottar returmelding på HIF-melding om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra Havforskningsinstituttet, og fryses inn. Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet. Prøver som er tatt, skal leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet og Havforskningsinstituttet.

  § 25 Melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet

  Fartøy som nevnt i § 21, som har tatt prøver til Havforskningsinstituttet etter § 24, skal sende melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet slik dette er angitt i § 13.

  Melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

   

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/

  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  HIL, melding om havneanløp til Havforskningsinstituttet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Videresending

  FT

  P

  Havforskningsinstituttet (ZZH)

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).

  PD: påkrevd dersom Prøve er levert på anlegget.

  Dato

  PD

  P

  Dato for faktisk levering av prøven i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Estimert hvis dette er frem i tid.

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for faktisk levering av prøven i UTC (TTMM). Estimert hvis dette er frem i tid.

  Prøveinformasjon

  SH

  P

  RC-RN-SQ Y/N informasjon fra hal som det er tatt prøve av Y eller N ikke.

  Fritekst

  MS

  V

  Melding til mottaker kun etter avtale. Blir vanligvis ikke lest. Maks 255 tegn.

  § 26 Fiskemottakets plikt til å motta, oppbevare og sende fangstprøver

  Enhver som tar i mot fisk som landes i Norge plikter å motta, forsvarlig oppbevare og videresende fangstprøver som norske fiske- og fangstfartøy har tatt etter § 24.

  Fraktkostnader fra mottaksanlegg til Havforskningsinstituttet bæres av Havforskningsinstituttet.


  Kapittel VII. Tilgang på opplysninger, korreksjon, kansellering og tekniske feil

  § 27 Tilgang til egne meldinger

  Meldinger innsendt i henhold til denne forskrift skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for fartøyeier.

  § 28 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om fangst etter § 12 kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp er sendt, dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK. Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at COE er sendt, men før fartøyet går inn i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Melding om havneavgang etter § 11, havneanløp etter § 13, omlasting etter § 16, fiskestart etter § 15 og avslutning av fisket etter § 16, kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 29 Tekniske feil og feil med kommunikasjonslinjene

  Dersom det oppstår teknisk feil i de elektroniske rapporteringssystemene skal fartøyene:

  1. Føre posisjonsrapportene manuelt og sende dem via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet minst en gang hver fjerde time.
  2. Føre meldinger angitt i kapittel III og IV manuelt og sende dem via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Dersom det oppstår feil med kommunikasjonslinjene, som umuliggjør innsending av posisjonsrapporter og meldinger, skal de skrives ut eller føres manuelt og sendes via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Posisjonsrapportene og meldingene skal også lagres i rapporteringssystemet for sending når kommunikasjonslinjene eller de elektroniske rapporteringssystemene fungerer.

  § 30 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift eller dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  Kapittel VIII. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 31 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 32 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i kapittel I til III, IV og VI i denne forskriften, eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 33 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62 og 64.

  § 34 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy av 16. februar 2005 nr. 151 og forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet av 7. april 1999 nr. 387. Rapporteringsplikt for fartøy over 21 meter i henhold til forskrift av 16. februar 2005 nr. 151 om rapportering av fangst for norske fartøy gjelder likevel fram til 1. juli 2010, jf. § 10 første ledd bokstav a.

  ----------------------

  LS/EW

  Vedlegg 1

  Rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet

  Liste over rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet kan finnes på www.fiskeridir.no.

  Vedlegg 2

  Feilkoder

  Feilkoder er koder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil, eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding. Nye feilkoder opprettes kontinuerlig, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av sjekkrutiner. Videre vil det under implementeringen av systemene utarbeides detaljerte instrukser for hva som skal gjøres når de ulike feilkodene forekommer.

  Oppdatert liste over feilkoder finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider: Tillatt rapporteringsutstyr

  Vedlegg 3

  Sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med posisjonsrapportering eller elektronisk rapportering mens fisket pågår skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet via:

  E-post: , eller

  Telefaks: +47 55 23 82 76.

  Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

  1. MELDING OM HAVNEAVGANG (DEP)

  Manuell melding om havneavgang skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart):

  Fiskesorter kan angis i klar tekst eller oppgis med FAO fiskesortkoder.

  TM       = DEP
  RN       = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ       = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC       = RADIO50
  NA       = KONTIKI
  XR       = M-101-AK
  MA       = HANS HANSEN
  DA       = 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC)
  TI         = 2050
  PO       = NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig
  ZD       = 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid  i UTC)
  ZT       = 1930
  OB       = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  PD       = 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC)
  PT        = 0100
  LA        = N6432
  LO        = E00915
  AC       = FIS
  DS       = TORSK
  RE       = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart):

  Som over, med unntak av OB = 0

  2. MELDING OM FANGST (DCA)

  Manuell melding om fangst skal utformes slik:

              Blokk A

  TM       = DCA
  RN       = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ       = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC       = RADIO50
  NA       = KONTIKI
  XR       = M-101-AK
  MA       = HANS HANSEN
  DA       = 20090930
  TI         = 2300
  QI        = 1
  AC       = FIS
  RE       = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 511 for korrigering
  MV       = 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr med en for hver ny korrigerings versjon.
  PO       = Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig.

  Blokk B gjentas en for hver fiskeoperasjon

  BD       = 20090930
  BT        = 0130
  ZO       = NOR
  LT        = 64,790
  LG        = 9,041
  GE       = OTB
  GS       = 2
  ME       = 120
  GP       = 0
  XT        = 65,010
  XG       = 8,901
  DU       = 48
  TF        = LLMF
  SS       = Blank hvis det ikke er fisket etter sild
  CA       = TORSK 500, HYSE 100

  Blokk B gjentas for hver fangstoperasjon av hval

  BD       = 20090930
  BT        = 0130
  ZO       = NOR
  LT        = 64,790
  LG        = 9,041
  GE       = HAR
  GP       = 0
  XT        = 65,010
  XG       = 8,901
  DU       = 48
  TF        = LLMF
  CA       = Vågehval 2100
  IN        = 12
  SE       = 2
  LE        = 670
  CI        = 300
  BM       = A35 B142 C38
  GN       =12-0050
  LF        = 60

  3. MELDING OM HAVNEANLØP (POR)

  Manuell melding om havneanløp skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst skal landes):

  TM       = POR
  RN       = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ       = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC       = RADIO50
  NA       = KONTIKI
  XR       = M-101-AK
  MA       = HANS HANSEN
  DA       = 20091001
  TI         = 0830
  PO       = NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig
  LS        = Brødrene Olsen sin kai
  PD       = 20091001
  PT       = 1100
  KG       = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB       = TORSK 100000, HYSE 14000
  RE       = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fangst ikke skal leveres):

  Som over, med unntak av KG = 0.

  4. OMLASTINGSMELDING (TRA)

  Manuell melding om omlasting skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy):

  TM       = TRA
  RN       = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ       = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC       = RADIO50
  NA       = KONTIKI
  XR       = M-101-AK
  MA       = HANS HANSEN
  DA       = 20090930
  TI         = 0600
  OB       = TORSK 100000, HYSE 14000
  KG       = TORSK 10000
  TF        = RADIO60
  LA        = N6130
  LO       = E00400
  PD       = 20090930
  PT       = 1430
  RE       = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fangst er omlastet til et annet fartøy):

  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

  Vedlegg 4

  Forklaring til angivelse av soner

  Forskriften gjelder i følgende områder/soner med tilhørende avtalekoder:

  Sone    Kode
  Norges økonomiske sone NOR   
  Fiskevernsonen ved Svalbard  XSV
  Svalbards territorialfarvann  XSI
  Fiskerisonen ved Jan Mayen  XJM
  Skagerrak      XSK
  EU-sonen  XEU
   Russisk sone RUS
  Grønlandsk sone  GRL
  Færøysk sone      FRO
  Islandsk sone     ISL
     
  NEAFC-området       XNE
  NAFO-området  XNW
  CCAMLR-området XCA

  Vedlegg 5

  Fiskeritillatelse(QI)

  Fartøyets fiskeritillatelse

  Kode

  Definisjon

  1

  Ordinær kvote

  2

  Forskningskvote

  3

  Skolekvote

  4

  Agnkvote

  5

  Annet

  6

  Slumpfiskkvote

  7

  Leiefartøykvote

  Vedlegg 6

  Fiskeriaktivitet (AC)

  Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

  Kode

  Definisjon

  Forklaring

  FIS

  Fiske

  FIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  REL

  Fangst relokalisering (overføring av fangst)

  REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

  SCR

  Vitenskapelig forskning

  SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

  STE

  Stimer

  STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  TRX

  Omlasting

  TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

  SET

  Setting av redskap

  SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.

  ANC

  Ankring

  ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.

  DRI

  Driving

  DRI kan anvendes når fartøyet driver.

  GUD

  Vaktskip

  GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.

  HAU

  Transport

  HAU kan anvendes når fartøyet er i transport.

  PRO

  Produksjon

  PRO kan anvendes når fartøyet produserer.

  INW

  Ingen aktivitet

  INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold

  SEF

  Leting etter fisk

  SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.

  OTH

  Annet