J-31-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-224-2020

Erstattet av: J-72-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.02.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. februar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33c andre ledd (ny) skal lyde:

  Frem til 1. januar 2022 tillates det at inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

  § 33g tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy under både 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 20 m³, og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, kan uavhengig av forbudet i første ledd fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. desember 2021. Dette under forutsetning av at det fiskes med snurrevad som ikke er større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker), med kuletelne og grunntelne ikke lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, med total omkrets i åpningen ikke større enn 90 meter målt på strukket maske og maksimal taulengde ikke mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter), og at det ikke gjelder forbud mot fiske med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift.

  II

  Forskriften trer i kraft 2. februar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  JBN/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-31.jml (pdf, 2.1 MB)

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf (pdf, 193.4 kB)

  Nedskalert snurrevadpose.pdf (pdf, 728.8 kB)

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf (pdf, 255.5 kB)

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf (pdf, 81.0 kB)

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf (pdf, 30.4 kB)

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf (pdf, 425.1 kB)

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf (pdf, 669.2 kB)