J-99-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-84-2014

Erstattet av: J-138-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.04.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 7. april 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d første ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Dette forbudet gjelder ikke fra N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og langs kysten sørover i annet fiske enn etter sei med not i perioden frem til 31. mai 2014.

  § 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 31. mai 2014, uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d fjerde ledd oppheves.

  § 33d femte og sjette ledd blir etter dette fjerde og femte ledd.

  § 33d fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter makrell fra og med Nordland fylke og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mai 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Andfjorden sør for fjordlinjen ved Dverberg og i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  § 33d femte ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene i perioden frem til og med 31. mai 2014 , med unntak av de begrensingene som følger av § 32.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-99-2014 (370,36 kB)

  Vedlegg:

  snurrevadpose-tekst (65,16 kB) snurrevadpose-figur (502,60 kB) retningslinjer-sfjøfartdsdir. (246,18 kB) lasteromssertifikat (79,60 kB) fjrodlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)