J-97-2016: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-7-2016

Erstattet av: J-125-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.06.2016

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet. 1. juni 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   § 33h fjerde ledd (endret) skal lyde:

   Fartøy med adgang til å fiske med not og som skal drive samfiske etter makrell, må tilhøre lukket gruppe.

  II

  Endringen trer i kraft straks.

  ………………………….

  Forskriften lyder etter dette:

  MKB/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: