J-97-2009: (Utgått) Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Erstatter: J-222-2006, J-14-1999, J-160-1994

Erstattet av: J-272-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.05.2009

Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mai 2009 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 42 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Omregningsfaktorer

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

  a) Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2

  b) Vedlegg datert 15. desember 2006 versjon I

  § 3 Omregningsfaktorer med administrativ status

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt:

  1

  Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,45

  2

  Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,80

  3

  Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,30

  4

  Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,70

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske i ICES statistikkområde IIIa og IV:

  1

  Sei, filet med skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

  2,85

  2

  Sei, filet uten skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

  3,00

  Omregningsfaktorer angitt i første og andre ledd er etablert med administrativ status. Det vil si at de er etablert på basis av et av et foreløpig beslutningsgrunnlag, og vil gjelde inntil et komplett datagrunnlag foreligger.

  § 4 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Iverksettelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TM/EW

  Vedlegg:
  Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2

  (48,40 kB)

  Vedlegg datert 15. desember 2006 versjon I

  (122,20 kB)

  Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 1 (til orientering)

  (57,76 kB)