J-96-2007: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007.

Erstatter: J-31-2007

Erstattet av: J-2-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.04.2007

Gyldig til: 31.12.2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 20. april 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 30. januar 2007 nr. 109 om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 gjøres følgende endringer:

  § 2 første ledd bokstav i (ny) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  i) 311.100 tonn kolmule. 

  § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Det er adgang til å fiske kvoten av kolmule som nevnt i første ledd bokstav i Norges økonomiske sone sør for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007.

  Fiskeridirektoratet har den 30. januar 2007, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1. Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2. Kvoter nord for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a)  16.974 tonn norsk arktisk torsk,
  b)   3.000 tonn norsk arktisk hyse,
  c)   3.950 tonn sei,
  d)  74.995 tonn norsk vårgytende sild
  e)  10.200 tonn makrell,
  f)    1.500 tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst,
  g)     450 tonn andre fiskearter som bifangst,
  h)      75 tonn blåkveite som bifangst,
  i) 311.100 tonn kolmule.

  Det er adgang til å fiske kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav e i området som fremgår av § 8 første ledd.

  Det er adgang til å fiske kvoten av kolmule som nevnt i første ledd bokstav i Norges økonomiske sone sør for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  § 3. Fisket i det tilstøtende området i Barentshavet

  Av torskekvoten og hysekvoten som nevnt i § 2 kan inntil 10.200tonn torsk og inntil 1.250tonn hyse fiskes i det området som er gjengitt i § 1 i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst.

  § 4. Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild med småmasket trål

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (135 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 67° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  § 5. Bifangst av uer

  Uten hensyn til forbudet i § 4 er det ved fiske etter andre fiskearter i forbudsområdet tillatt å ha inntil 15% uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  Bifangster av uer ved fiske etter andre kvoteregulerte fiskearter inngår i kvoten for Sebastes mentella og Sebastes marinus som nevnt i § 2 bokstav f.

  § 6. Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 7 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 14.397 tonn torsk,
  b) 34.948 tonn hyse,
  c) 59.160 tonn sei,
  d) 14.512 tonn hvitting,
  e) 20.165 tonn rødspette,
  f) 50.000 tonn sild,
  g) 18.934 tonn makrell,
  h) 5.000 tonn øyepål,*
  i) 19.000 tonn kolmule,
  j) 900 tonn reker,
  k) 1.650 tonn breiflabb,
  l) 1.300 tonn sjøkreps,
  m) 1.000 tonn langen) 200 tonn brosme
  o) 7.000 tonn andre arter.

  De kvanta av torsk, hyse, sei, hvitting, rødspette, sild og makrell som fartøy fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap har adgang til å fiske i medhold av første ledd, anses for å være oppfisket dersom disse fartøys samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap.

  § 8 Fisket etter makrell og sei

  Makrellkvoten som nevnt i § 2 første ledd bokstav e kan også fiskes i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62° N og nord for 57° 30' N.

  Av makrellkvoten som nevnt i § 7 første ledd bokstav g er det adgang til å fiske inntil 6.000 tonn i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Seikvoten som nevnt i § 7 første ledd bokstave c kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge.

  § 9 Bifangst av hestmakrell

  Ved fisket etter kolmule tillates uunngåelig innblanding av hestmakrell.

  Kapittel 4. Fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen

  § 10 Kvoter i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske 1.000 tonn kolmule i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kvoten kan også fiskes i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

  Kapittel 6. Fellesbestemmelser

  § 11 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  § 12 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangst, inkludert den del av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

  a) 5% sild i annet fiske og
  b) 10% bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

  § 13 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 14 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

  HØ/EW