J-95-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-85-2018

Erstattet av: J-119-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.05.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 24. mai med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)  § 16.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr.1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

   § 28 fjerde ledd (endret) skal lyde:

   Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe eller hummer skal røktes minst én gang per uke.

   § 28 femte ledd (nytt) skal lyde:

   Teiner som benyttes til fangst av snøkrabbe skal røktes minst én gang hver tredje uke. Det enkelte fartøy må røkte sine egne teiner. Det er ikke tillatt å røkte teiner som er satt av eller som tilhører andre fartøy. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at fartøyene må røkte sine egne teiner dersom det oppstår motorhavari eller andre uforutsette hendelser.

   Gammelt § 28 femte ledd blir nytt sjette ledd.

   § 33 fjerde ledd (endret) skal lyde:

   Det er kun lov å fangste snøkrabbe med teiner. Hvert fartøy kan fangste med maksimalt 12 000 teiner.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: