J-95-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-75-2014

Erstattet av: J-149-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.04.2014

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektoratet har den 2. april 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  §§ 2 og 3 oppheves.

  Gjeldende § 4 blir ny § 2.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,

  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””””””””””