J-95-2011: (Utgått) Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

Erstatter: J-186-2010

Erstattet av: J-152-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.05.2011

Forskrift om endring i forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 19. mai 2011 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 8 bokstav f, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone gjøres følgende endringer:

  § 1 nr. 1 annet ledd (endret) skal lyde:

  Utenlandske fartøy som har fisket norsk vårgytende sild og makrell i området nord for 62° N og utenfor 100 nautiske mil fra grunnlinjene, kan i perioden fra 1. oktober til 28. februar benytte det midlertidige kontrollpunktet:

   HOTEL

   N 68° 00'

   E 04° 00'

   W

   av Lofoten

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

  Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2005 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 8 bokstav f, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Melding om fremstilling for kontroll

  1. Utenlandske fartøy skal ved avslutning av fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N melde seg for kontroll ved ett av følgende kontrollpunkter:

   ALFA

   N 70° 35'

   E 31° 40'

   NE

   av Vardø

   BRAVO

   N 71° 20'

   E 24° 00'

   N

   av Furuholmen

   CHARLIE

   N 70° 35'

   E 19° 00'

   NW

   av Torsvåg

   DELTA

   N 69° 35'

   E 16° 10'

   N

   av Andenes

   EKKO

   N 67° 50'

   E 12° 00'

   W

   av Lofotodden

   FOXTROT

   N 62° 00'

   E 04° 30'

   W

   av Måløy

   GOLF

   N 73° 30'

   E 18° 00'

   S

   av Bjørnøya

  Utenlandske fartøy som har fisket norsk vårgytende sild og makrell i området nord for 62° N og utenfor 100 nautiske mil fra grunnlinjene, kan i perioden fra 1. oktober til 28. februar benytte det midlertidige kontrollpunktet:

   HOTEL

   N 68° 00'

   E 04° 00'

   W

   av Lofoten

  Fartøyet skal melde seg ved det kontrollpunktet som ligger nærmest i forhold til der fisket planlegges avsluttet og skal ved ankomst kontrollpunktet ta kontakt med Kystvakten.

  Dersom fartøyet endrer eller annullerer melding om fremstilling for kontroll, må det likevel møte for kontroll slik som oppgitt i den opprinnelige meldingen, med mindre annet er avtalt med Kystvakten. Fartøy som har sendt melding om avslutning av fisket, skal sende ny melding om fiskestart før fisket kan gjenopptas. I forhold til slik melding gjelder ikke de tidsfrister som fremgår av forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 8 bokstav a.

  Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

  Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 12 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet. For fartøy i pelagisk fiske som oppbevarer fisk om bord på RSW-tanker eller annen måte for fersk levering, er tilsvarende tidsfrist 4 timer.

  2. Utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone sør for 62° N, skal ved avslutning av fiske melde seg for kontroll i ett av følgende kontrollområder:

  a. Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 61° 00' E 02° 00'
  2. N 60° 30' E 02° 02'
  3. N 60° 30' E 03° 00'
  4. N 61° 00' E 03° 00'

  b. Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 00' E 02° 00'
  2. N 58° 30' E 02° 00'
  3. N 58° 30' E 03° 00'
  4. N 59° 00' E 03° 00'

  c. Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 58° 00' E 07° 00'
  2. N 57° 15' E 07° 00'
  3. N 57° 35' E 08° 00'
  4. N 58° 00' E 08° 00'

  Fartøyet skal senest 1 time før ankomst til oppgitt posisjon på grensen til kontrollområdet ta kontakt med Kystvakten på feltet. Oppnås ikke direkte kontakt med Kystvakten på VHF - MF/HF, skal Kystvakten anropes via Kystradiostasjon.

  Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

  Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 4 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet.

  Er fartøyet i fiske i ett av områdene sendes melding fra denne posisjonen.

  I den perioden det er åpnet for makrellfiske for utenlandske fartøy i Norges økonomiske sone, skal også utenlandske fartøy lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N melde seg for kontroll som beskrevet i denne bestemmelsen.

  § 2 Meldingens innhold

  Meldingen som nevnt i § 1 skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Innhold:

  Meldingstype

   TM

   P

   CON, Melding om fremstilling for kontroll

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet (NDDMM)

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet (E/WDDMM)

   Kontrollp
  unkt/kontrollområde/havn

   CP

   P

   Angivelse av kontrollpunkt, kontrollområde eller landingshavn

   Posisjon lengde

   LN

   P2

   Posisjon lengde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (NDDMM)

   Posisjon bredde

   LI

   P2

   Posisjon bredde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (E/WDDMM)

   Dato

   PD

   P

   Dato for ankomst kontrollpunktet/kontrollområdet/landingsstedet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet/ kontrollområdet/ landingsstedet i UTC (TTMM)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Påkrevd ved fremstilling for kontroll i områdene som nevnt i § 1 nr. 2

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 11. oktober 1993 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i Norges økonomiske sone nord for 62° N og forskrift av 19. juli 1995 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone.

  HØ/EW

  VEDLEGG 1

  EKSEMPEL PÅ MELDING DERSOM FARTØYET IKKE BENYTTER ELEKTRONISK RAPPORTERING

  EKSEMPEL 1: Kontrollområder sør for 62° N

  TM = CON
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458
  LA = N6132
  LO = E00415
  CP = 2 (eller landingssted, eks. EGERSUND)
  LI = N5832
  LN = E00210
  PD = 20050821
  PT = 1830
  DA = 20050821
  TI = 1430

  EKSEMPEL 2: Kontrollpunkt nord for 62° N

  TM = CON
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458
  LA = N7100
  LO = E02510
  CP = BRAVO (eller landingssted, eks BÅTSFJORD)
  PD = 20050522
  PT = 2230
  DA = 20050522
  TI = 1030