J-94-2014: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014

Erstatter: J-77-2014

Erstattet av: J-292-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.04.2014

Gyldig til: 01.01.2015

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. april 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  I

  I forskrift 25. mars 2014 om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014 gjøres følgende endringer:

  § 5 (ny) skal lyde:

  § 5 Soneadgang ved fisket etter kolmule
  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 203.448 tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

  § 6 (ny) skal lyde:

  § 6 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild
  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 24.519 tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 9 (ny) skal lyde:

  § 9 Bifangst av hestmakrell
  Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell.

  Gjeldende §§ 5 og 6 blir §§ 7 og 8.

  Gjeldende §§ 7 – 12 blir §§ 10 – 15.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2014

  Fiskeridirektoratet har den 25. mars 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a) 20.524 tonn torsk
  b) 1.200 tonn hyse
  c) 2.550 tonn sei
  d) 22.179 tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa.
  e) 1.500tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst
  f) 350 tonn andre arter som bifangst
  g) 50 tonn blåkveite som bifangst

  § 3 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 4 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 5 Soneadgang ved fisket etter kolmule

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 203.448 tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N.

  § 6 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 24.519 tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 7 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål

  Det er forbudt å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. 66° 30’N 06° 59’Ø
  2. 66° 21’N 06° 44’Ø
  3. 65° 43’N 06° 00’Ø
  4. 65° 20’N 06° 00’Ø
  5. 65° 20’N 05° 30’Ø
  6. 66° 00’N 05° 30’Ø
  7. 67° 30’N 06° 34,27’Ø
  8. 67° 10’N 08° 00’Ø
  9. 67° 10’N 08° 35’Ø
  10. 67° 00’N 08° 18’Ø
  11. 66° 50’N 08° 09’Ø

  Det er forbudt å fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 62° 36’N 03° 00’Ø
  2. 62° 10’N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
  3. 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
  4. 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 8 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

  a) 20.054 tonn torsk
  b) 23.862 tonn hyse
  c) 36.917 tonn sei
  d) 10.320 tonn hvitting
  e) 42.723 tonn rødspette
  f) 50.000 tonn sild
  g) 39.115 tonn makrell
  h) 357 tonn reker
  i) 1.500 tonn breiflabb
  j) 1.000 tonn sjøkreps
  k) 170 tonn brosme
  l) 950 tonn lange
  m) 7.250 tonn andre arter.

  Inntil 6.000 tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene.

  § 9 Bifangst av hestmakrell

  Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell.

  § 10 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2014 av 12. mars 2014.

  Kapittel 4. Fellesbestemmelser

  § 11 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

  a) 5 % sild i annet fiske og
  b) 10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

  § 12 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

  § 13 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av denne forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;
  b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;
  c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

  § 14 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 15 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2014.

  HØ/EW