J-94-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Erstatter: J-281-2011

Erstattet av: J-128-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.04.2013

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 18. april 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 42, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 og forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktor fra produktvekt til rund vekt § 4, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktor fra produktvekt til rund vekt, gjøres følgende endringer:

  I Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2, som henvist til i § 2 første ledd bokstav a), er det foretatt endringer i omregningsfaktoren for følgende produkt:

   Produkt

   Ny faktor

   Torsk, tørket fisk

   6,41

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mai 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Omregningsfaktorer

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

   a) Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2
  b) Vedlegg datert 5. mars 2010 versjon II

  Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  § 3 Omregningsfaktorer med administrativ status

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt:

   1

   Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:

   3,16

   2

   Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

   3,43

   3

   Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:

   3,01

   4

   Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

   3,28

   5

   Torsk, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

   6,50

   6

   Hyse, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

   7,40

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske i ICES statistikkområde IIIa og IV:

   1

   Sei, filet med skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

   2,85

   2

   Sei, filet uten skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

   3,00

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske etter sild:

   1

   Sild, filet med skinn, med bein:

   2,10

   2

   Sild, filet uten skinn, med bein:

   2,44

   3

   Sild, filet med skinn, uten bein:

   2,10

   4

   Sild, filet uten skinn, uten bein:

   2,44

   5

   Sild, sløyd med hode:

   1,07

   6

   Sild, sløyd uten hode, rund snitt:

   1,22

   7

   Sild, sløyd uten hode, uten buk (produsert om bord på fiskefartøy):

   1,50

  Omregningsfaktorer angitt i første, andre og tredje ledd er etablert med administrativ status. Det vil si at de er etablert på basis av et av et foreløpig beslutningsgrunnlag, og vil gjelde inntil et komplett datagrunnlag foreligger.

  § 4 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Vedlegg: