J-93-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Erstatter: J-272-2009

Erstattet av: J-281-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.05.2010

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  - og kystdepartementet har den 30. april 2010 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktor fra produktvekt til rund vekt, gjøres følgende endring:

  § 2 første og andre ledd (nytt) skal lyde:

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

  a) Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2
  b) Vedlegg datert 5. mars 2010versjon II

  Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  § 3 første ledd (endret) skal lyde:

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt:

  1

  Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,16

  2

  Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,43

  3

  Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,01

  4

  Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,28

  5

  Torsk, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

  6,50

  6

  Hyse, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

  7,40

  § 4 første ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 6 navn på bestemmelse (endret) skal lyde

  § 6 Ikrafttredelse

  II

  Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 7. november 1994 nr 989 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt, forskrift av 1. januar 1999 nr 127 om nye omregningsfaktorer for produkter av sei, torsk, hyse, uer og blåkveite og forskrift av 15. desember 2006 nr 1508 om nye omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mai 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Omregningsfaktorer

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

  a) Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2
  b) Vedlegg datert 5. mars 2010 versjon II

  Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  § 3 Omregningsfaktorer med administrativ status

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt:

  1

  Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,16

  2

  Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,43

  3

  Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,01

  4

  Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,28

  5

  Torsk, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

  6,50

  6

  Hyse, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):

  7,40

  Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske i ICES statistikkområde IIIa og IV:

  1

  Sei, filet med skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

  2,85

  2

  Sei, filet uten skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:

  3,00

  Omregningsfaktorer angitt i første og andre ledd er etablert med administrativ status. Det vil si at de er etablert på basis av et av et foreløpig beslutningsgrunnlag, og vil gjelde inntil et komplett datagrunnlag foreligger.

  § 4 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TM/EW

  (150,86 kB) (50,00 kB) (78,84 kB) (264,69 kB)