J-90-2005: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005

Erstatter: J-232-2004

Erstattet av: J-122-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.05.2005

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 18. april 2005 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 § 8 fastsatt følgende forskrift:

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2004 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 gjøres følgende endring:

  I

  § 3 Maksimalkvoter (endret) skal lyde:

  § 3 Maksimalkvote

  I Nordsjøen er fisket åpnet fra 18. april 2005 for fartøy med adgang til å delta i gruppe I og gruppe II i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen.

  I Skagerrak kan fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene delta. Det enkelte fartøy som har adgang til å delta kan maksimalt fiske inntil 10 tonn rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2005

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene, i 2005.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske inntil 4.114 tonn torsk rund vekt i Nordsjøen.

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske inntil 127 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 3 Maksimalkvoter

  § 3 Maksimalkvote

  I Nordsjøen er fisket åpnet fra 18. april 2005 for fartøy med adgang til å delta i gruppe I og gruppe II i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen.

  I Skagerrak kan fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene delta. Det enkelte fartøy som har adgang til å delta kan maksimalt fiske inntil 10 tonn rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 4  Bifangst

  Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5% bifangst av torsk.

  Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 90 mm i Skagerrak, eller 120 mm i Nordsjøen, kan fartøy med nordsjøtillatelse eller avgrenset nordsjøtillatelse ha inntil 10% bifangst av torsk.

  Fartøy på eller over 28 meter som ikke har adgang til å delta i gruppe I, kan ved fiske i Nordsjøen etter andre arter med konvensjonelle redskap ha inntil 10% bifangst av torsk.

  Fartøy under 28 meter største lengde kan ved fiske etter andre arter med konvensjonelle redskap i Skagerrak, og etter stopp i fisket i Nordsjøen, ha inntil 20% bifangst av torsk. Det samme gjelder etter at fartøyet har fisket maksimalkvoten etter   § 3.

  Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00.

  §  5 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter eller andre spesielle kvoteordninger.

  Ved salg og utskiftning av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

  Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og landet i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

  Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

  Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

  § 6 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 7 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Fiskeridirektoratets regionkontor  kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregistert innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 8 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen når totalkvoten er beregnet å ville bli oppfisket, eller når samlet fangst av alle konvensjonelle fartøy, inkludert beregnet bifangst av torsk i andre fiskerier etter stoppen, utgjør 2.774 tonn.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan uten hinder av andre ledd fiske inntil 4 tonn torsk rund vekt i 2005.

  § 9  Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i, eller gitt i medhold av, denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10  Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

  HCH/EW