J-9-2020: (Utgått) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2020 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Erstatter: J-11-2019

Erstattet av: J-32-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2020

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2020 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. februar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i perioden 1. mars til 15. april 2020 i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00-03, 00-04, 00-10, 00-46, 00-47, 00-48 og 00-49, se kartvedlegg.

  Bestemmelsene i § 5 om innmelding og merking av faststående redskap og § 6 om røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05-08, 05-09, 05-14, 05-15 og 05-16, se kartvedlegg.

  § 2 Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

  I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

  § 3 Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

  Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

  § 4 Begrensninger for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

  Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på innersiden av Lofoten innenfor en rett linje fra Lofotodden til Landegode fyr i reguleringsområdet.

  Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

  § 5 Innmelding og merking av faststående redskap

  All faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak sammen med fartøyets fiskerimerke. Faststående redskap som settes i samme posisjon over tid, skal meldes på nytt hver sjuende dag etter at redskapet først ble innmeldt.

  All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

  § 6 Røkting av faststående redskap

  Garn skal røktes daglig.

  Line skal røktes minst annenhver dag.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

  § 8 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. mars 2020.

  --------------

  TH/EW

  Vedlegg: