Skjul søk

J-9-2018: (Utgått) Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket

Erstatter: J-271-2017

Erstattet av: J-11-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.01.2018

Forskrift om endring av forskrit om lokal regulering av Lofotfisket

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. januar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

   I forskrift 21. desember 2017 om lokal regulering av Lofotfisket gjøres følgende endring:

   § 1 Virkeområde (endret) skal lyde:

   Forskriften gjelder i perioden 20. februar til 1. april 2018 fra Lofotodden og videre innover langs Vestfjorden i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, ved fiske etter torsk med garn, line og snurrevad.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  -----------

  Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2017med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

   § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i perioden 20. februar til 1. april 2018 fra Lofotodden og videre innover langs Vestfjorden i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, ved fiske etter torsk med garn, line og snurrevad.

  § 2 Linefelt utenfor Henningsvær

  Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater:

  1. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
  4. Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

   I linefeltet er det forbudt å høste med garn og snurrevad.

   § 3 Krav til minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad

   Det er forbudt å høste med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

   § 4 Innmelding og merking av faststående redskap

   All faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak, og være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler.

   § 5 Særlige regler for fiske med snurrevad i reguleringsområdet

  Ved fiske etter torsk med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau.

  Fiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

   § 6 Bemyndigelse

   Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

   § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. februar 2018.

  TH/EW

  Publisert: 16.01.2018