J-9-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-292-2010

Erstattet av: J-15-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2010

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  På grunn av en skrivefeil i § 43 nr. 3 gis forskriften ut på nytt.

  Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor.

  1. Nord for 64°N.

  a) 130 mm.

  § 16 bokstav e (endret) skal lyde:

  I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.

  § 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde:

  b)

  Fiske etter uer nord for 62° N

  120 mm

  § 41 bokstav e (endret) skal lyde:

  For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

  § 43 nr. 2 (endret) skal lyde:

  2. Torsk

  a)

  nord for 62° N

  44 cm

  b)

  sør for 62° N

  40 cm

  § 43 nr. 3 (endret) skal lyde:

  3. Hyse

  a)

  nord for 62° N

  40 cm

  b)

  sør for 62° N

  31 cm

  § 46 annet ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  § 48 første ledd (endret) skal lyde:

  All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

  1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

  2. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Akkar
  Ansjos
  Blåkveite
  Blålange
  Blåsteinbit
  Breiflabb
  Brisling
  Brosme
  Brudefisk (beryx)
  Dolkfisk
  Flekkpagell
  Flekksteinbit
  Glatthodefisk
  Gråsteinbit
  Hai, herunder
  - blåhai
  - håkjerring
  - pigghå
  Havabbor
  Hestmakrell
  Hyse
  Hvitting
  Isgalt
  Kolmule
  Kveite
  Lange
  Lodde
  Lyr
  Lysing
  Makrell
  Makrellstørje
  Morider
  Orange Roughy
  Polartorsk
  Reke
  Rognkjeks
  Rødspette og andre flyndrearter
  Sardin
  Sei
  Sil, herunder tobis
  Sild
  Skate
  Skjellbrosme
  Skolest
  Slirefisk
  Snøkrabbe
  Strømsild
  Torsk
  Tunger
  Uer
  Var, herunder
  - piggvar
  - slettvar
  - glassvar
  Vassild
  Vrakfisk
  Øyepål
  Ål

  § 68 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samtrørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i PDF-format:

  (374,21 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)