J-87-1997: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstattet av: J-182-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.05.1997

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 9. mai 1997 i medhold av § 3 i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard og § 2 i forskrift av 19. juli 1996 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard, bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om fiske etter reker med fartøy fra Norge i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Inntil 111 norske fartøyer som innehar reketråltillatelse, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 8.279 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn
  nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2 (endret) skal lyde:

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før
  erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om
  registrering etter denne paragraf.

  II

  Denne forskrift trer ikraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM FISKE ETTER REKER MED FARTØY FRA NORGE I
  FISKEVERNSONEN VED SVALBARD

  Fiskeridepartementet har den 19. juli 1996 i medhold av § 3 i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard og § 2 i forskrift av 19. juli 1996 om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard, bestemt:

  § 1

  Inntil 111 norske fartøyer som innehar reketråltillatelse, gis adgang til å fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard i totalt 8.279 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn
  nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før
  erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  § 3

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.