J-86-1997: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstattet av: J-183-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.05.1997

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 9.mai 1997 i medhold av § 1 i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og § 2 i forskrift av 19. juli 1996 om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, bestemt:

  I

  I forskrift av 19. juli 1996 om fiske etter reker med fartøy fra Norge i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Inntil 111 norske fartøyer som innehar reketråltillatelse, gis adgang til å fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i totalt 8.279 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og i fiskevernsonen ved Svalbard, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2 (endret) skal lyde:

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM FISKE ETTER REKER MED FARTØY FRA NORGE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN

  Fiskeridepartementet har den 19. juli 1996 i medhold av § 1 i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og § 2 i forskrift av 19.
  juli 1996 om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, bestemt:

  § 1

  Inntil 111 norske fartøyer som innehar reketråltillatelse, gis adgang til å fiske reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i totalt 8.279 døgn pr. kalenderår.

  Det totale antall fartøyer og døgn i fisket etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og i fiskevernsonen ved Svalbard, kan til sammen ikke overstige antall fartøyer og døgn nevnt i første ledd.

  Med antall døgn i rekefisket menes antall døgn i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann inklusive dato for aktiv- og passivmelding.

  § 2

  Fartøy som skal delta i fiske etter reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet.

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter første ledd, kan skiftes ut med et annet registrert fartøy. Slik melding om utskiftning av fartøy må sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere regler om registrering etter denne paragraf.

  § 3

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter bestemmelsene i § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ND/IMS