J-85-2018: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-79-2018

Erstattet av: J-95-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.05.2018

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 24, § 27, § 34, § 36, § 37, § 59 og § 67.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 gjøres det følgende endringer:

   § 3 nr. 1 bokstav a (endra) skal lyde:

   a) Ved bruk av trål: 130 mm. I fisket etter uer med flytetrål: 100 mm.

   § 3 nr. 1 bokstav b (endra) skal lyde:

  b) Ved bruk av snurrevad er det kun tillatt å benytte fiskepose med kvadratmasker med en minste maskevidde på 125 mm. Fiskeposen med kvadratmasker skal bestå av tre deler: Forpart, sylinder med kvadratiske masker og løft. Redskapen skal være oppbygget og montert etter spesifikasjoner vedlagt denne forskrift.​

   § 15 bokstav a (4) (ny) skal lyde:

   (4) Det er forbudt for havfiskefartøy (fartøy med lasteromsvolum på 500 kbm eller meir) å bruke snurrevad i de områder og perioder det i medhold av § 32 er forbudt å fiske med liner for havgående linefartøy som har maskinelt egningsutstyr om bord.

  II

  Forskriften trer i kraft straks. Endringen i § 3 nr. 1 bokstav b trer likevel ikke i kraft før 1. januar 2019.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: